Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Transfer technológií

Súčasným cieľom Slovenska a EÚ je transformácia našej spoločnosti na spoločnosť inovácií. Jednou z možností na jeho dosiahnutie je prepojenie univerzitného/vedeckovýskumného prostredia s prostredím priemyslu a zlepšenie využívania poznatkov a technológií v praxi.

INGENIUM Slovakia sa špecializuje na oblasť transferu poznatkov a technológií, kde pôsobí ako odborný poradca a garant vo fáze zriaďovania centier transferu poznatkov a technológií, ako aj pri jednotlivých krokoch transferu. Napomáha realizácií efektívnych partnerstiev medzi akademickou sférou a priemyslom. Cieľom je, aby sa zabezpečilo využitie získaných poznatkov a technológií v praxi a aby sa podporil ďalší výskum a vývoj. INGENIUM Slovakia môže participovať ako odborný poradca pri rokovaniach, v procese ochrany predmetov duševného vlastníctva aj ich komercializácie, sprostredkovať rokovanie medzi zástupcom akademickej obce a záujemcom o komercializáciu a poskytnúť ďalšie súvisiace služby.

CVTI SR logo3INGENIUM Slovakia úzko spolupracuje s Centrom vedecko-technických informácií SR. CVTI pôsobí ako národné informačné centrum a zároveň národný koordinátor pre oblasť transferu poznatkov. INGENIUM Slovakia poskytuje vysokým školám na Slovensku servis pri implementácii smerníc z oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií (služba je v plnom rozsahu hradená CVTI SR).

PEVS logoNaša spoločnosť je pôvodcom koncepcie Centra transferu poznatkov Paneurópskej vysokej školy a zároveň zhotoviteľom a nositeľom práv k Databáze duševného vlastníctva.

Na nadnárodnej úrovni poskytujeme expertné služby v rámci IU 21 KT - Innovation Union commitment 21 for knowledge transfer (ERAC Knowledge Transfer Working Group)  

Vieme Vám poskytnúť poradenstvo aj v pripade záujmu o zahraničný transfer, najmä o transfer s Indiou.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.