Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

18.10.2013, Bratislava

odborný seminár

Neverejné podujatie - v prípade záujmu o podobné podujatie na mieru nás neváhajte kontaktovať.

 

11.10.2013, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Októbrový seminár sa zameria na problematiku ochranných známok a doménových mien z pohľadu podnikateľskej praxe. Cieľom seminára je zodpovedať praktické otázky týkajúce sa tejto oblasti, napríklad prečo a kedy je potrebné registrovať ochrannú známku, na čo treba dbať pri registrácii doménového mena či ako sa riešia konflikty ochrannej známky, doménového mena a obchodného mena.

Čítať ďalej...

30.9.2013, Bratislava

odborný seminár (Inštitút bankového vzdelávania NBS)

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou ochrany a nakladania s duševným vlastníctvom, používania rôznych typov zmlúv a následného dopadu na účtovné, daňové a odvodové povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov. Seminár je určený najmä pre manažérov vzdelávacích inštitúcií, manažérov ľudských zdrojov vo finančných inštitúciách, lektorov, autorov publikácií a zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania a kreatívneho priemyslu.

Čítať ďalej...

12.6.2013, Bratislava

odborný seminár (CVTI SR)

V poradí tretí odborný seminár zo série podujatí konaných v rámci implementácie národného projektu "Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK. Najbližší odborný seminár sa bude venovať nasledovným témam:

 • Realizácia výskumu v rámci spolupráce (spoločný výskum)
 • Realizácia zmluvného výskumu pre partnera (zákazkový výskum)
 • Komercializácia duševného vlastníctva - prevod práv duševného vlastníctva ("predaj")
 • Komercializácia duševného vlastníctva - poskytnutie licencie ("licencovanie")

  Čítať ďalej...

29.5.2013, Bratislava

Odborný seminár (UIPŠ)

Otvorené digitálne technológie a ich využitie pri výučbe a vzdelávaní je témou semináru, ktorý v máji pripravuje Ústav informácií a prognóz školstva. V rámci programu Vám problematiku predstaví INGENIUM Slovakia, Google a Wikimedia Slovenská republika.

Čítať ďalej...

21.-22.5.2013, Bratislava

Odborná konferencia (BPM)

Odborná konferencia zameraná na legislatívne zmeny a trendy súvisiace s činnosťou obchodných spoločností. Za INGENIUM Slovakia bude dňa 21.5.2013 prezentovaná téma Informačné technológie a ochrana súkromia na pracovisku. Osobitne sa budú riešiť aj ďalšie témy, najmä:

 • Kúpna zmluva a zmluva o dielo
 • Aktuálny vývoj v oblasti pracovného práva
 • Zmeny v súvislosti s katastrom nehnuteľností
 • Postavenie štatutárnych orgánov a splnomocnencov v obchodných spoločnostiach
 • Financovanie korporácií, udržiavanie základného kapitálu a definícia úpadku
 • Ochrana spotrebiteľa a zabezpečovacie právne prostriedky
 • Premlčanie v domácich a medzinárodných obchodných zmluvách
 • Nová právna úprava omeškaných platieb v Obchodnom zákonníku, nové práva veriteľov

  

26.4.2013, Banská Bystrica

konferencia (ÚPV SR)

Témou tohtoročnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva je Kreativita: budúca generácia.

 

19.4.2013, Bratislava
Odborný seminár (BPM)

Špecializovaný odborný seminár, na ktorom sa budeme zaoberať problematikou zmluvného práva v práve duševného vlastníctva, konkrétne najmä nasledovnými témami:

 • špecifiká zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva,
 • zmluva o vytvorení diela podľa Autorského zákona,
 • zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka,
 • licenčná zmluva podľa Autorského zákona,
 • licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka,
 • servisná zmluva a iné nepomenované zmluvy,
 • ochrana dôverných informácií, obchodného tajomstva a know-how v zmluvách.

  

10.4.2013, Bratislava

vedecký seminár (PFTU v spolupráci s ÚŠP SAV)

Vedecký seminár, na ktorom sa otvoria témy vo vzťahu k novej koncepcii autorského práva - prevoditeľnosť autorských práv, výnimky a obmedzenia autorských práv a kolektívna správa práv.

  

20.3.2013, Bratislava
Odborný seminár (CVTI SR)

Centrum vedecko-technických informácií organizuje druhý zo série odborných seminárov, ktorých cieľom je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií prevádzkovateľom centier transferu technológií a zástupcom slovenskej akademickej obce.

Čítať ďalej...