Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

2.4.2014 / termín presunutý na jeseň 2014, Bratislava

odborný seminár (Inštitút bankového vzdelávania NBS)

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou ochrany a nakladania s duševným vlastníctvom, používania rôznych typov zmlúv a následného dopadu na účtovné, daňové a odvodové povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov. Seminár je určený najmä pre manažérov vzdelávacích inštitúcií, manažérov ľudských zdrojov vo finančných inštitúciách, lektorov, autorov publikácií a zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania a kreatívneho priemyslu.

Čítať ďalej...

8.-9.3.2014, Bratislava

prednáškové podujatie (SOIT)

Cez víkend 8. - 9. marca 2014 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutoční OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. 

Čítať ďalej...

5.3.2014, Trnava

odborný seminár (ELSA Trnava s podporou INGENIUM Slovakia)

Európska asociácia študentov práva (ELSA) pri príležitosti celoeurópskeho dňa ELSA zorganizuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave seminár na tému Ochrana duševného vlastníctva a osobných údajov na internete.

 

12.2.2014, Bratislava

odborný seminár (CVTI)

V roku 2014 sa opätovne začína nový cyklus odborných seminárov Duševné vlastníctvo a transfer technológií, ktoré počas predchádzajúcich dvoch rokov zaznamenali pozitívnu odozvu najmä u zástupcov vedeckovýskumných inštitúcií, vysokých škôl, ale aj podnikateľského sektora. Prvý zo štyroch seminárov organizovaných Centrom vedecko-technických informácií SR sa bude zaoberať nasledovnými témami:

Čítať ďalej...

16.1.2013, Bratislava

pracovné raňajky (AmCham a ITAS)

 

4.12.2013, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Decembrový seminár sa zameria na problematiku ochranných známok a doménových mien z pohľadu podnikateľskej praxe. Cieľom seminára je zodpovedať praktické otázky týkajúce sa tejto oblasti, napríklad prečo a kedy je potrebné registrovať ochrannú známku, na čo treba dbať pri registrácii doménového mena či ako sa riešia konflikty ochrannej známky, doménového mena a obchodného mena.

Čítať ďalej...

21.11.2013, Zvolen

konferencia (ÚPV SR a CVTI SR)

Piata medzinárodná konferencia o ochrane duševného vlastníctva na vysokých školách, osobitne zameraná na problematiku dizajnov. Vstup na konferenciu je bezplatný. Bližšie informácie TU

Čítať ďalej...

15.11.2013, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Špecializovaný odborný seminár, na ktorom sa budeme venovať problematike zmluvného práva v oblasti duševného vlastníctva, najmä špecifikám zmlúv, zmluve o vytvorení diela podľa autorského zákona, zmluve o dielo podľa Obchodného zákonníka, licenčnej zmluve, verejným licenciám, servisnej zmluve a iným nepomenovaným zmluvám, ochrane dôverných informácií a zmluvným doložkám o obchodnom tajomstve a know-how v zmluvách.

Čítať ďalej...

12.-13.11.2013, Bratislava

medzinárodný kongres

Na tohtoročnom medzinárodnom kongrese ITAPA 2013 Vám v paneli Ochrana osobných údajov a bezpečnosť predstavíme problematiku v európskom kontexte. Témou prednášky je: Čo sa na nás chystá v EÚ: pozitíva a riziká pripravovaného nariadenia o ochrane údajov.

IMG 5112 2 640x427

Čítať ďalej...

30.10.2013, Bratislava

odborný seminár (CVTI SR)

Záverečný odborný seminár v rámci cyklu prednášok o problematike duševného vlastníctva a transfere technológií sa bude zaoberať nasledovnými témami:

  • Zakladanie spin-off firiem
  • Komerčné využitie autorských práv
  • Marketing technológií
  • Vyhľadávanie partnerov pre spoluprácu v rámci transferu technológií

    Čítať ďalej...