Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

4.6.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete vrátane súvisiacich otázok vyhľadávania legálneho obsahu, ochrany vlastných autorských diel, či prepojenia autorskoprávnej ochrany s vhodnými obchodnými modelmi. Cieľovou skupinou sú najmä osoby pôsobiace v mediálnom priemysle a kreatívnom sektore, napríklad web-dizajnéri, autori videí a iných mediálnych produktov, agenti zastupujúci autorov či vydavatelia.

Čítať ďalej...

4.6.2014, Bratislava

odborný seminár (CVTI SR)

Začiatkom júna sa uskutoční druhý zo štyroch seminárov na tému Duševné vlastníctvo a transfer technológií. Témami tohto podujatia sú: Posúdenie prínosov technológie, Voľba stratégie ochrany, Realizácia ochrany duševného vlastníctva, Administratívne poplatky a Inštitucionálne konzultácie.

Čítať ďalej...

28.5.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Májový seminár sa zameria na problematiku ochranných známok a doménových mien z pohľadu podnikateľskej praxe. Cieľom seminára je zodpovedať praktické otázky týkajúce sa tejto oblasti, napríklad prečo a kedy je potrebné registrovať ochrannú známku, na čo treba dbať pri registrácii doménového mena či ako sa riešia konflikty ochrannej známky, doménového mena a obchodného mena.

Čítať ďalej...

27.5.2014, Nitra

odborný seminár (Slovenská obchodná a priemyselná komora)

Odborný seminár o problematike ochrany duševného vlastníctva v podnikateľskej praxi realizovaný v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Úradom priemyselného vlastníctva SR. Seminár sa uskutoční dňa 27.5.2014 v hoteli Agroinštitút Nitra.

Čítať ďalej...

21.5.2014, Bratislava

vedecký seminár (PFTU)

Do pozornosti dávame aj vedecký seminár na tému Kreatívny priemysel a duševné vlastníctvo, s podtitulom Ako podporiť kultúru, vzdelanie, vedu a priemysel na Slovensku? Nosnými témami semináru budú:

 • Autorské právo ako katalyzátor kultúry na Slovensku
 • Podpora otvorených zdrojov vzdelávania
 • Transfer technológií a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu - hľadanie rovnováhy
 • Licencie Creative Commons a ich využitie v kreatívnom priemysle

Čítať ďalej...

20.5.2014, Banská Bystrica

odborný seminár (Slovenská obchodná a priemyselná komora)

Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR v snahe zvýšiť povedomie podnikateľov o ochrane duševného vlastníctva pripravila cyklus seminárov so zameraním na priemyselné práva na výsledky technickej tvorivej činnosi (13.5.2014) a priemyselné práva na označenia (20.5.2014).

Čítať ďalej...

14.5.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Obsah seminára:

 • Špecifiká zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva,
 • Zmluva o vytvorení diela podľa Autorského zákona,
 • Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka,
 • Licenčná zmluva podľa Autorského zákona,
 • Licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka,
 • Servisná zmluva a iné nepomenované zmluvy,
 • Ochrana dôverných informácií, obchodného tajomstva a know-how v zmluvách.

Čítať ďalej...

6.5.2014, Bratislava

regionálna konferencia (WIPO / ÚPV SR / CVTI SR)

Svetová organizácia duševného vlastníctva v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Centrom vedecko-technických informácií SR organizuje v máji regionálnu konferenciu na tému Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva. Konferencia sa bude tematicky zaoberať vplyvmi duševného vlastníctva na celkovú výkonnosť ekonomiky krajiny, inovačný potenciál, konkurencieschopnosť firiem a formovanie vedomostnej spoločnosti.

DSC 2581 2 mensia na web

Čítať ďalej...

24.4.2014, Banská Bystrica

konferencia (ÚPV SR)

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa 24. apríla 2014 uskutoční na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XIV. Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o dôležitosti budovania značky, schopnosti odlíšiť sa od konkurencie, ako aj o význame dizajnu, ako nevyhnutnej súčasti úspešného presadenia sa na trhu. Konferencia bude zameraná i na právne aspekty používania/zneužívania značky a tiež na význam ochrany zapísaným dizajnom a jeho využitia v konkurenčnom prostredí. Účasť na konferencii je bezplatná.

Čítať ďalej...

23.4.2014, Bratislava

sektorové stretnutie (Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Veľvyslanectvom USA)

IMG 0180 mensia

Sektorové stretnutie realizované v rámci projektu Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP) - jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?). Osobitne aj k téme TTIP a duševné vlastníctvo: Otvárame Pandorinu skrinku?

Čítať ďalej...