Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

16.10.2015, Bratislava

summit (European Alliance for Innovation / EAI)

Európska aliancia pre inováciu (EAI) organizuje SMART CITY 360 SUMMIT, ktorý sa bude konať v Bratislave a v kanadskom Toronte v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a pod záštitou podpredsedu EK Maroša Šefčoviča.

Čítať ďalej...

26.5.2015, Bratislava

odborný seminár (STU)

Podujatie organizované Kanceláriou spolupráce s praxe STU zamerané na aplikáciu autorského práva a práv priemyselného vlastníctva v súvislosti s transferom technológií.

Čítať ďalej...

28.4.2015, Banská Bystrica

konferencia (ÚPV SR)

Pozývame Vás na konferenciu organizovanú Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) na tému  Podnikanie na internete / Podnikanie v medzinárodnom kontexte. Konferencia sa zameria najmä na to, ako realizovať business v online prostredí s ohľadom na práva duševného vlastníctva.

Program

Registrácia

Foto z podujatia (zdroj ÚPV SR)

DSC 7940 resize

 

25.3.2015, Bratislava

konferencia (CVTI SR)

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje konferenciu zameranú na politiku otvoreného prístupu na Slovensku. Hlavnými témami konferencie sú:

  • Národný referenčný bod politiky otvoreného prístupu EK na Slovensku a zapojenie sa do medzinárodných projektov
  • Riadenie autorského práva v projektoch otvoreného prístupu
  • Otvorený prístup a HORIZON2020
  • Stratégie napĺňania repozitárov a sprístupňovanie údajov v kontexte štandardov EÚ pre výskumné informácie
  • Riešenie problematiky otvoreného prístupu v SR na legislatívnej úrovni
  • Otvorený prístup ako súčasť Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR
  • Politika otvoreného prístupu v súvislosti s publikovaním v slovenských a zahraničných vydavateľstvách

Program

Prednášajúci

Foto z podujatia (zdroj CVTI SR)

10409361 1579168262336811 4834752496860219272 n

 

20.3.2015, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Pre veľký záujem sme pridali ešte jeden seminár na tému Ochrana softwaru a softwarove zmluvy. Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva a analýze situácií, v ktorých môže byť software vytváraný. Prvou z nich je problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Druhú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv (napr. servisná zmluva, SLA, zmluva o analýze SW a pod.). Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Záver semináru bude patriť problematike outsourcingu a využitiu verejných licencií v oblasti softwaru.

Čítať ďalej...

18.3.2015, Bratislava

odborný seminár (CVTI SR)

Posledný z cyklu podujatí na tému Duševné vlastníctvo a transfer technológií organizovaných Centrom vedecko-technických informácií SR. Tento seminár sa okrem iného zameria aj na problematiku komercializácie autorských práv.

Čítať ďalej...

11.3.2015, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete vrátane súvisiacich otázok vyhľadávania legálneho obsahu, ochrany vlastných autorských diel a prepojenia autorskoprávnej ochrany s vhodnými obchodnými modelmi. Autorskoprávna teória je doplnená o praktické ukážky a návody, ako vyhľadávať a označovať vlastné autorské diela a ako neporušiť cudzie autorské práva.

Čítať ďalej...

28.1.2015, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Softwarové riešenia a rôzne druhy počítačových programov sa stali pomerne bežnou súčasťou snáď každej obchodnej spoločnosti, prípadne štátnej organizácie v modernej spoločnosti. Technické riešenia nám uľahčujú množstvo každodenných činností, ale nie všetci si uvedomujú špecifiká a rôznorodé aspekty používania a tvorby softwaru. Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva a analýze situácií, v ktorých môže byť software vytváraný.

Čítať ďalej...

10.12.2014, Bratislava

seminár + workshop (INGENIUM Slovakia)

INGENIUM Slovakia v partnerstve s Creative Europe Desk Slovensko si Vás dovoľuje pozvať na druhý seminár a workshop zo série podujatí na tému Právo duševného vlastníctva v audiovízii podporených Audiovizuálnym fondom

Čítať ďalej...

9.12.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Seminár zameraný na problematiku práv na označovanie, osobitne ochranné známky a na doménové mená. V rámci semináru sa preberie agenda známkového práva počnúc dôvodmi registrácie, voľbou ochrany, používaním ochranných známok, porušovaním práva ochranných známok až po výmaz ochranných známok. Vysvetlí sa vzťah ochrannej známky, loga a doménového mena a riešenie potenciálnych konfliktov. Teoretické znalosti sú podporené početnou judikatúrou a praktickými príkladmi. Okrajovo sa spomenie aj oblasť zmluvného práva, ktorej sa však bližšie venuje osobitný seminár na tému Zmluvné právo duševného vlastníctva.

Čítať ďalej...