Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

18. september 2018, Bratislava

seminár, organizátor C.H.Beck

Cieľom seminára je vysvetlenie právnej povahy domén a rozličných kolízií domén s právami tretích osôb (najmä s ochrannou známkou, obchodným menom alebo iným doménovým menom). Osobitne sa bude pozornosť venovať formám riešenia doménových sporov na Slovensku vrátane alternatívneho riešenia sporov.

Tézy:

  • Klasifikácia domén
  • Právna povaha domén
  • Najčastejšie spôsoby zneužitia domén
  • Kolízia domén s právami tretích osôb (napr. ochrannou známkou, obchodným menom, iným doménovým menom, názvom autorského diela, menom fyzickej osoby a pod.)
  • Dobrá a zlá viera
  • Doménové spory
  • Alternatívne riešenie doménových sporov 

 Registrácia a bližšie informácie TU

 

19.6.2018

Bratislava, organizátor BPM

Seminár zameraný na problematiku práv na označovanie, osobitne ochranné známky a doménové mená. V rámci semináru sa preberie agenda známkového práva počnúc dôvodmi registrácie, voľby ochrany, problematika samotného používania ochranných známok, porušovania práva ochranných známok až po výmaz ochranných známok (zánik, zrušenie a vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú) v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Čítať ďalej...

1.6.2018

Bratislava, organizátor BPM

Vybrané aspekty online marketingu najmä z pohľadu práv duševného vlastníctva a regulácie elektronického obchodu. Seminár sa bude zaoberať režimom výkonu autorských práv k obsahu šírenému online (napr. e-hudba, e-knihy, počítačové programy atď.) vrátane osobitných inštitútov ako napr. vyčerpania práv k takémuto obsahu, či práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa, ktorý si takýto elektronický obsah zakúpil.

Čítať ďalej...

23.5.2018

Bratislava, organizátor BPM

Seminár sa týka právnych aspektov softvéru, ktorý je predmetom ochrany podľa autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.). Problematika je rozdelená na dve základné časti, a to vznik ochrany k počítačovým programom vrátane zabezpečenia ochrany a na zmluvné vzťahy. Predmetom semináru tak bude aj problematika zamestnaneckých diel a aplikácia osobitných režimom podľa Autorského zákona na tvorbu počítačových programov.

Čítať ďalej...

27.4.2018

Bratislava, organizátor BPM

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a autorskoprávnej ochrany v online prostredí. Východiskom je definovanie osobitného typu verejného prenosu týkajúceho sa použitia na internete a odlíšenie prípadov, ktoré podliehajú udeleniu súhlasu zo strany autora alebo iného nositeľa práv (napr. vo vzťahu k uvádzaniu hypertextových odkazov) v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.).

Čítať ďalej...

11.4.2018

Bratislava, organizátor C.H.Beck

Nový autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z. z.) priniesol viaceré zmeny v oblasti ochrany počítačových programov, a to vo vzťahu k štruktúre zákona, aj s ohľadom na samotnú reguláciu. Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva, najmä s ohľadom na to, aké formy a druhy predmetov možno chrániť ako počítačový program. Nasledovať bude analýza situácií, v ktorých môže byť software vytváraný. Prvou z nich je problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Čítať ďalej...

16.3.2018

Bratislava, organizátor BPM Slovakia

Obsahom seminára je oblasť zmluvného práva v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.), ako aj problematika zmlúv uzatváraných podľa iných právnych predpisov, ktoré však priamo alebo nepriamo súvisia s tvorbou a používaním autorských diel. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré priniesol do zmluvného práva nový autorský zákon, najmä s ohľadom na uzatváranie licenčných zmlúv, ktorými sa udeľuje súhlas na používanie autorských diel vrátane používania softvéru. Téma bude predstavená s využitím množstva praktických prípadov, ktoré s tvorbou a porušovaním zmlúv súvisia.

Čítať ďalej...

28.2.2018

Bratislava, organizátor C.H.Beck

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a autorskoprávnej ochrany v online prostredí. Východiskom je definovanie osobitného typu verejného prenosu týkajúceho sa použitia na internete a odlíšenie prípadov, ktoré podliehajú udeleniu súhlasu zo strany autora alebo iného nositeľa práv (napr. vo vzťahu k uvádzaniu hypertextových odkazov) v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.).

Čítať ďalej...

8.12.2017

Bratislava (organizátor BPM)

Seminár zameraný na problematiku práv na označovanie, osobitne ochranné známky a doménové mená. V rámci semináru sa preberie agenda známkového práva počnúc dôvodmi registrácie, voľby ochrany, problematika samotného používania ochranných známok, porušovania práva ochranných známok až po výmaz ochranných známok (zánik, zrušenie a vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú) v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Predstavia sa aj zmeny, ktoré priniesla veľká reforma v oblasti priemyselných práv na Slovensku, aj s ohľadom na nové európske predpisy v oblasti známkového práva. Teoretické znalosti sú podporené početnou judikatúrou a praktickými príkladmi. Bližšie sa vysvetlí vzťah ochrannej známky, loga a doménového mena a riešenie ich konfliktov, a to aj s ohľadom na nové Pravidlá poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk.

Čítať ďalej...

10.11.2017

Bratislava (organizátor BPM)

Obsahom seminára je oblasť zmluvného práva v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.), ako aj problematika zmlúv uzatváraných podľa iných právnych predpisov, ktoré však priamo alebo nepriamo súvisia s tvorbou a používaním autorských diel. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré priniesol do zmluvného práva nový autorský zákon, najmä s ohľadom na uzatváranie licenčných zmlúv, ktorými sa udeľuje súhlas na používanie autorských diel vrátane softvéru. Osobitne budú analyzované zmluvy súvisiace s vytvorením a používaním softwaru, vrátane nepomenovaných zmlúv ako escrow agreement, SLA, maintenance agreement a ďalšie. Téma bude predstavená s využitím množstva praktických prípadov, ktoré s tvorbou a porušovaním zmlúv súvisia.

Čítať ďalej...