Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

15.11.2013, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Špecializovaný odborný seminár, na ktorom sa budeme venovať problematike zmluvného práva v oblasti duševného vlastníctva, najmä špecifikám zmlúv, zmluve o vytvorení diela podľa autorského zákona, zmluve o dielo podľa Obchodného zákonníka, licenčnej zmluve, verejným licenciám, servisnej zmluve a iným nepomenovaným zmluvám, ochrane dôverných informácií a zmluvným doložkám o obchodnom tajomstve a know-how v zmluvách.

Seminár je určený primárne pre advokátov, advokátskych koncipientov a právnikov obchodných spoločností, ale aj pre zástupov centier transferu technológií, ktorí sú zodpovední za uzatváranie zmlúv na svojom pracovisku.