Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

21.-22.5.2013, Bratislava

Odborná konferencia (BPM)

Odborná konferencia zameraná na legislatívne zmeny a trendy súvisiace s činnosťou obchodných spoločností. Za INGENIUM Slovakia bude dňa 21.5.2013 prezentovaná téma Informačné technológie a ochrana súkromia na pracovisku. Osobitne sa budú riešiť aj ďalšie témy, najmä:

  • Kúpna zmluva a zmluva o dielo
  • Aktuálny vývoj v oblasti pracovného práva
  • Zmeny v súvislosti s katastrom nehnuteľností
  • Postavenie štatutárnych orgánov a splnomocnencov v obchodných spoločnostiach
  • Financovanie korporácií, udržiavanie základného kapitálu a definícia úpadku
  • Ochrana spotrebiteľa a zabezpečovacie právne prostriedky
  • Premlčanie v domácich a medzinárodných obchodných zmluvách
  • Nová právna úprava omeškaných platieb v Obchodnom zákonníku, nové práva veriteľov