Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

18. september 2018, Bratislava

seminár, organizátor C.H.Beck

Cieľom seminára je vysvetlenie právnej povahy domén a rozličných kolízií domén s právami tretích osôb (najmä s ochrannou známkou, obchodným menom alebo iným doménovým menom). Osobitne sa bude pozornosť venovať formám riešenia doménových sporov na Slovensku vrátane alternatívneho riešenia sporov.

Tézy:

  • Klasifikácia domén
  • Právna povaha domén
  • Najčastejšie spôsoby zneužitia domén
  • Kolízia domén s právami tretích osôb (napr. ochrannou známkou, obchodným menom, iným doménovým menom, názvom autorského diela, menom fyzickej osoby a pod.)
  • Dobrá a zlá viera
  • Doménové spory
  • Alternatívne riešenie doménových sporov 

 Registrácia a bližšie informácie TU