Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

23.5.2018

Bratislava, organizátor BPM

Seminár sa týka právnych aspektov softvéru, ktorý je predmetom ochrany podľa autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.). Problematika je rozdelená na dve základné časti, a to vznik ochrany k počítačovým programom vrátane zabezpečenia ochrany a na zmluvné vzťahy. Predmetom semináru tak bude aj problematika zamestnaneckých diel a aplikácia osobitných režimom podľa Autorského zákona na tvorbu počítačových programov.

Osobitnú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv (napr. zmluva o údržbe, SLA, escrow agreement). Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia.

Tézy:

  • Softvér ako predmet ochrany podľa Autorského zákona
  • Zmluvné vzťahy pri tvorbe a používaní softvéru
  • Softvér ako zamestnanecké dielo
  • Osobitné režimy tvorby počítačových programov
  • Použitie počítačových programov bez súhlasu autora
  • Kúpa počítačových programov a vyčerpanie práva na verejné rozširovanie predajom
  • Spracovanie a úpravy softvéru
  • Nepomenované zmluvy (napr. SLA, escrow agreement, maintanance agreement)
  • Iné

Registrácia a bližšie informácie