Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

27.4.2018

Bratislava, organizátor BPM

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a autorskoprávnej ochrany v online prostredí. Východiskom je definovanie osobitného typu verejného prenosu týkajúceho sa použitia na internete a odlíšenie prípadov, ktoré podliehajú udeleniu súhlasu zo strany autora alebo iného nositeľa práv (napr. vo vzťahu k uvádzaniu hypertextových odkazov) v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.).

 

Predmetom semináru budú aj osobitné otázky jurisdikcie a rozhodného práva pri porušovaní autorských práv v digitálnom prostredí. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia.

Témy:

 • Terminologické otázky v autorskom zákone – internet, online, sprístupňovanie verejnosti
 • Identifikovanie autorských diel a posudzovanie ich pojmových znakov
 • Právo autora rozhodovať o použití svojho diela na internete
 • Zverejňovanie a neoprávnené šírenie obsahu na internete
 • Linking a embeding z pohľadu autorského práva
 • Vyčerpanie práv v digitálnom prostredí (počítačové programy vs. iný e-obsah)
 • Použitie zamestnaneckého diela a diela vytvoreného na objednávku na internete
 • Uzatváranie zmlúv v digitálnom prostredí
 • Uzatváranie licenčných zmlúv pre účely použitia na internete
 • Verejné licencie a ich využitie v digitálnom prostredí
 • Vyhľadávanie a ďalšie využitie voľne šíriteľného obsahu
 • Prejavy porušovania autorského práva na internete
 • Ochrana autorského práva
 • Jurisdikcia a rozhodné právo pri porušovaní autorských práv v digitálnom prostredí

Registrácia a bližšie informácie