Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

11.4.2018

Bratislava, organizátor C.H.Beck

Nový autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z. z.) priniesol viaceré zmeny v oblasti ochrany počítačových programov, a to vo vzťahu k štruktúre zákona, aj s ohľadom na samotnú reguláciu. Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva, najmä s ohľadom na to, aké formy a druhy predmetov možno chrániť ako počítačový program. Nasledovať bude analýza situácií, v ktorých môže byť software vytváraný. Prvou z nich je problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

 

Druhú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv (napr. zmluva o údržbe, SLA, escrow agreement). Analýza zmlúv bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na ich problematické aspekty. Pozornosť sa bude venovať aj problematike outsourcingu a využitiu verejných licencií v oblasti softwaru.

Osobitne sa bude riešiť aj regulácia právnej ochrany databázy s ohľadom na dva typy ochrany – autorskoprávnu a ochranu osobitným právom k databáze. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia.

Tézy:

 • Software ako predmet ochrany podľa Autorského zákona
 • Zmluvné vzťahy pri tvorbe a používaní softwaru
 • Software ako zamestnanecké dielo a riziká s tým spojené
 • Osobitné režimy tvorby počítačových programov – režim počítačového programu na objednávku a režim spoločného počítačového programu
 • Obmedzenia autorského práva – použitie počítačových programov bez súhlasu autora
 • Kúpa počítačových programov a vyčerpanie práva na verejné rozširovanie predajom
 • Spracovanie a dodatočné úpravy softwaru (aj s ohľadom na problematiku verejných obstarávaní)
 • Licenčná zmluva – legislatívne zmeny a ich aplikácia pri použití softwaru
 • Nepomenované zmluvy (napr. SLA, escrow agreement, maintanance agreement)
 • Outsourcing
 • Verejné licencie a software
 • Databáza – autorskoprávna ochrana a ochrana osobitným právom k databáze

 Registrácia a bližšie informácie TU