Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

1.6.2018

Bratislava, organizátor BPM

Vybrané aspekty online marketingu najmä z pohľadu práv duševného vlastníctva a regulácie elektronického obchodu. Seminár sa bude zaoberať režimom výkonu autorských práv k obsahu šírenému online (napr. e-hudba, e-knihy, počítačové programy atď.) vrátane osobitných inštitútov ako napr. vyčerpania práv k takémuto obsahu, či práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa, ktorý si takýto elektronický obsah zakúpil.

Súčasťou bude aj časť venujúca sa získaniu súhlasu na použitie predmetov duševného vlastníctva. Vo vzťahu k právam na označenie sa bude riešiť najmä konflikt takýchto práv s doménovými menami a riešenie takýchto sporov. Všeobecnejšie budú predmetom semináru aj ďalšie oblasti, napr. spam, platená reklama na internete, problematika cookies, či doménové pirátstvo (cybersquatting). Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia. Priestor bude vytvorený aj na diskusiu a konkrétne otázky účastníkov.

Tézy:

  • Definovanie relevantných oblastí online marketingu
  • Predmety duševného vlastníctva súvisiace s online marketingom a ich ochrana (autorské diela, ochranné známky, doménové mená a iné)
  • Autorské právo a jeho funkcie v súvislosti s online marketingom (využitie dostupných predmetov duševného vlastníctva, získanie súhlasu na použitie predmetov duševného vlastníctva)
  • Právne aspekty poskytovania elektronického obsahu z pohľadu ochrany spotrebiteľov (právo na odstúpenie od zmluvy)
  • Databázy a ich právna ochrana (napr. databázy inzercie, databázy klientov, databázy športových výsledkov a pod.)
  • Právne aspekty reklamy na internete (platená reklama na internete a vyhľadávače)
  • Spam z pohľadu zákona o reklame, zákona o elektronickom obchode a zákona o elektronických komunikáciách
  • Právne aspekty doménových mien (registrácia, prevod, dedenie, riešenie konfliktu ochrannej známky s doménovým menom, riešenie konfliktu obchodného mena s doménovým menom, riešenie doménových sporov)

Bližšie informácie a registrácia TU