Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

16.3.2018

Bratislava, organizátor BPM Slovakia

Obsahom seminára je oblasť zmluvného práva v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.), ako aj problematika zmlúv uzatváraných podľa iných právnych predpisov, ktoré však priamo alebo nepriamo súvisia s tvorbou a používaním autorských diel. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré priniesol do zmluvného práva nový autorský zákon, najmä s ohľadom na uzatváranie licenčných zmlúv, ktorými sa udeľuje súhlas na používanie autorských diel vrátane používania softvéru. Téma bude predstavená s využitím množstva praktických prípadov, ktoré s tvorbou a porušovaním zmlúv súvisia.

 

Témy:

 • Všeobecné aspekty zmluvného práva
 • Nové inštitúty v autorskom zmluvnom práve
 • Uzatváranie zmlúv v digitálnom prostredí
 • Licencovanie (uzatváranie licenčných zmlúv)
 • Nové typy licenčných zmlúv (rozšírená hromadná licenčná zmluva, multiteritoriálna licenčná zmluva)
 • Nové inštitúty v zmluvnom práve
 • Tvorba autorských diel na základe zmluvy o dielo podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka
 • Tvorba autorských diel v rámci pracovnoprávnych vzťahov
 • Verejné licencie
 • Osobitné zmluvné vzťahy
 • Zmluva o postúpení výkonu autorských práv
 • Iné nepomenované zmluvy
 • Zmluvy uzatvárané s organizáciami kolektívnej správy

Bližšie informácie a registrácia TU