Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

10.11.2017

Bratislava (organizátor BPM)

Obsahom seminára je oblasť zmluvného práva v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.), ako aj problematika zmlúv uzatváraných podľa iných právnych predpisov, ktoré však priamo alebo nepriamo súvisia s tvorbou a používaním autorských diel. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré priniesol do zmluvného práva nový autorský zákon, najmä s ohľadom na uzatváranie licenčných zmlúv, ktorými sa udeľuje súhlas na používanie autorských diel vrátane softvéru. Osobitne budú analyzované zmluvy súvisiace s vytvorením a používaním softwaru, vrátane nepomenovaných zmlúv ako escrow agreement, SLA, maintenance agreement a ďalšie. Téma bude predstavená s využitím množstva praktických prípadov, ktoré s tvorbou a porušovaním zmlúv súvisia.

 Bližšie informácie a registrácia TU