Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

12.5.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor PROEKO)

Seminár je zameraný na problematiku autorského práva podľa nového Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.) a osobitne aj na otázky zmluvného práva a aspekty používania autorských diel na internete. Predmetom seminára bude aj predstavenie základnej koncepcie autorskoprávnej ochrany a vybrané otázky

, napr. výkon práv k zamestnaneckému dielu, uzatváranie licenčných zmlúv, použitie diela vytvoreného na základe objednávky atď.

Seminár je určený najmä osobám vo verejnej a štátnej správe, ktoré prichádzajú do kontaktu s problematikou autorského práva, najmä v rámci tvorby zmlúv, realizácie verejných obstarávaní či organizovaní kultúrnych podujatí. Seminár je však určený aj osobám pracujúcim v kreatívnom priemysle, ktoré majú aspoň základné znalosti z autorského práva, ďalej advokátom, podnikateľom a iných osobám, ktoré s problematikou autorského práva pracujú alebo s ňou prichádzajú do kontaktu. Všeobecne je seminár určený ako autorom a iným nositeľom práv, tak aj používateľom autorských diel a iných predmetov ochrany.

Témy:

 • Identifikovanie autorských diel
 • Posudzovanie pojmových znakov autorských diel
 • Výlučné práva autora a práva autora na odmenu (remuneračné práva)
 • Licencovanie (uzatváranie licenčných zmlúv) v digitálnom prostredí
 • Linking a embeding z pohľadu autorského práva
 • Verejné licencie (napr. Creative Commons) a ich využitie v digitálnom prostredí
 • Uzatváranie zmlúv s organizáciami kolektívnej správy
 • Výkon práv k zamestnaneckému dielu
 • Výkon práv k dielu vytvorenému na objednávku
 • Autorskoprávna ochrana databáz
 • ... a ďalšie 

Bližšie informácie a registrácia TU