Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

7.3.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor PROEKO)

Softwarové riešenia a rôzne druhy počítačových programov sa stali pomerne bežnou súčasťou snáď každej obchodnej spoločnosti či štátnej organizácie. Technické riešenia nám uľahčujú množstvo každodenných činností, ale nie všetci si uvedomujú špecifiká a rôznorodé aspekty používania a tvorby softwaru. Situáciu ovplyvnilo aj prijatie nového autorského zákona, ktorý je účinný od 1.1.2016 (zákon č. 185/2015 Z. z.)

Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva a analýze situácií, v ktorých môže byť software vytváraný. Prvou z nich je problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Druhú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv (napr. SLA, escrow agreement). Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Záver semináru bude patriť problematike outsourcingu a využitiu verejných licencií v oblasti softwaru.

Tézy:

 • Software – definícia a povaha z pohľadu práva duševného vlastníctva
 • Software ako zamestnanecké dielo a riziká s tým spojené
 • Použitie počítačových programov bez súhlasu autora
 • Typy zmluvných vzťahov, vymedzenie práv a povinností
 • Kúpna zmluva (software vs. hardware)
 • Tvorba softwaru na objednávku - zmluva o dielo
 • Tvorba softwaru ako spoločného diela
 • Spracovanie a dodatočné úpravy softwaru
 • Licenčná zmluva
 • Nepomenované zmluvy (SLA, escrow agreement a iné)
 • Outsourcing
 • Verejné licencie a software

Bližšie informácie a registrácia TU