Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

25.11.2016, Bratislava

školenie (organizátor BPM)

Obsahom seminára je oblasť zmluvného autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol do zmluvného práva.

Podujatie je určené najmä osobám pracujúcim v kreatívnom priemysle, ktoré majú aspoň základné znalosti z autorského práva, ďalej advokátom, zástupcom štátnych inštitúcií, podnikateľom a iných osobám, ktoré s problematikou autorského práva pracujú alebo s ňou prichádzajú do kontaktu. Všeobecne je seminár určený ako autorom a iným nositeľom práv, tak aj používateľom autorských diel a iných predmetov ochrany.

Témy:

  • Všeobecné aspekty zmluvného práva
  • Licencovanie (uzatváranie licenčných zmlúv) v digitálnom prostredí
  • Nové typy licenčných zmlúv (rozšírená hromadná licenčná zmluva, multiteritoriálna licenčná zmluva)
  • Nové inštitúty v zmluvnom práve
  • Zmluva o dielo
  • Verejné licencie
  • Osobitné zmluvné vzťahy
  • Softvérové zmluvy
  • Prevod práv vs. postúpenie výkonu práv
  • Zmluvy uzatvárané organizáciami kolektívnej správy

Bližšie informácie a registrácia TU