Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

4.10.2016, Bratislava

organizátor PROEKO

V januári tohto roka nadobudol účinnosť nový autorský zákon (z. č. 185/2015 Z. z.), čo prinieslo viaceré zmeny v oblasti autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze. Zmeny sa týkajú najmä problematiky zmluvného práva, výnimiek a obmedzení, ako aj osobitných režimov diel (audiovizuálne dielo, počítačový program) a niektorých špecifických inštitútov (tvorba na objednávku, zamestnanecký režim a ďalšie).

V rámci seminára sa preto pozornosť zameria na najvýznamnejšie zmeny, ale aj na všeobecnejšie otázky nevyhnutné na správne pochopenie a aplikáciu autorského zákona v praxi. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia.

Seminár je určený najmä osobám vo verejnej a štátnej správe, ktoré prichádzajú do kontaktu s problematikou autorského práva, najmä v rámci tvorby zmlúv, realizácie verejných obstarávaní či organizovaní kultúrnych podujatí. Seminár je však určený aj osobám pracujúcim v kreatívnom priemysle, ktoré majú aspoň základné znalosti z autorského práva, ďalej advokátom, podnikateľom a iných osobám, ktoré s problematikou autorského práva pracujú alebo s ňou prichádzajú do kontaktu. Všeobecne je seminár určený ako autorom a iným nositeľom práv, tak aj používateľom autorských diel a iných predmetov ochrany.