Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

11.3.2015, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete vrátane súvisiacich otázok vyhľadávania legálneho obsahu, ochrany vlastných autorských diel a prepojenia autorskoprávnej ochrany s vhodnými obchodnými modelmi. Autorskoprávna teória je doplnená o praktické ukážky a návody, ako vyhľadávať a označovať vlastné autorské diela a ako neporušiť cudzie autorské práva.

Cieľovou skupinou sú najmä osoby pôsobiace v mediálnom priemysle a kreatívnom sektore, napríklad web-dizajnéri, autori videí a iných mediálnych produktov, agenti zastupujúci autorov či vydavatelia. Problematika môže byť prínosná aj pre advokátov a zástupcov štátneho sektora, ktorí pracujú s autorskými dielami s otvoreným prístupom (open access).

Témy:

 • Identifikovanie autorských diel
 • Posudzovanie pojmových znakov autorských diel
 • Licencovanie (uzatváranie licenčných zmlúv) v digitálnom prostredí
 • Linking a embeding z pohľadu autorského práva
 • Verejné licencie a kreatívny priemysel
 • Creative Commons a ich využitie v digitálnom prostredí
 • Vyhľadávanie a ďalšie využitie voľne šíriteľného obsahu
 • Aplikácia verejnej licencie na vlastné autorské diela
 • Obchodné modely využívania obsahu šíreného pod verejnou licenciou
 • Uzatváranie zmlúv s organizáciami kolektívnej správy a prepojenie kolektívneho a individuálneho výkonu autorských práv
 • Zodpovednosť za porušovanie autorských práv
 • Jurisdikcia a rozhodné právo pri porušovaní autorských práv v digitálnom prostredí