Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

28.1.2015, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Softwarové riešenia a rôzne druhy počítačových programov sa stali pomerne bežnou súčasťou snáď každej obchodnej spoločnosti, prípadne štátnej organizácie v modernej spoločnosti. Technické riešenia nám uľahčujú množstvo každodenných činností, ale nie všetci si uvedomujú špecifiká a rôznorodé aspekty používania a tvorby softwaru. Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva a analýze situácií, v ktorých môže byť software vytváraný.

Prvou z nich je problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Druhú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv. Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Záver semináru bude patriť problematike outsourcingu a využitiu verejných licencií v oblasti softwaru.

Obsah:

 • Software – povaha z pohľadu práva duševného vlastníctva
 • Software ako zamestnanecké dielo a riziká s tým spojené
 • Typy zmluvných vzťahov
 • Kúpna zmluva (software vs. hardware)
 • Zmluva o dielo
 • Predmet zmluvy a vymedzenie práv a povinností
 • Spracovanie, adaptácia a dodatočné úpravy softwaru
 • Licenčná zmluva
 • Nepomenované zmluvy
 • Outsourcing
 • Verejné licencie a software
 • Diskusia