Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

9.12.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Seminár zameraný na problematiku práv na označovanie, osobitne ochranné známky a na doménové mená. V rámci semináru sa preberie agenda známkového práva počnúc dôvodmi registrácie, voľbou ochrany, používaním ochranných známok, porušovaním práva ochranných známok až po výmaz ochranných známok. Vysvetlí sa vzťah ochrannej známky, loga a doménového mena a riešenie potenciálnych konfliktov. Teoretické znalosti sú podporené početnou judikatúrou a praktickými príkladmi. Okrajovo sa spomenie aj oblasť zmluvného práva, ktorej sa však bližšie venuje osobitný seminár na tému Zmluvné právo duševného vlastníctva.

 

Seminár môže byť prínosný pre firemných právnikov, advokátov, advokátskych koncipientov, ale aj subjekty pôsobiace v kreatívnom priemysle.

Registrácia