Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

15.10.2014, Bratislava

odborný seminár (Inštitút bankového vzdelávania NBS)

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou ochrany a nakladania s duševným vlastníctvom, používania rôznych typov zmlúv a následného dopadu na účtovné, daňové a odvodové povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov. Seminár je určený najmä pre manažérov vzdelávacích inštitúcií, manažérov ľudských zdrojov vo finančných inštitúciách, lektorov, autorov publikácií a zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania a kreatívneho priemyslu.

 Témy semináru:

Blok 1: Ochrana duševného vlastníctva 

 • Identifikovanie predmetov duševného vlastníctva v praxi manažérov a finančníkov
 • Legálne používanie cudzích autorských diel a iných predmetov duševného vlastníctva
 • Ochrana vlastného duševného vlastníctva
 • Možnosti nakladania s duševným vlastníctvom
 • Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva podľa Autorského zákona
 • Zmluva o dielo a licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka
 • Ochrana duševného vlastníctva v pracovnoprávnych vzťahoch

Blok 2: Účtovné a daňové aspekty v súvislostiach duševného vlastníctva

 • Zaradenie príjmov fyzických osôb/autorov pre účely zdanenia
 • Daňové aspekty zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva
 • Určenie výpočtu dane z príjmov, uplatnenie výdavkov
 • Špecifické zdaňovanie príspevkov do novín a časopisov
 • Zdanenie zahraničných autorov v SR a uplatnenie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Registrácia k dani z príjmov
 • Podávanie daňového priznania