Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

22.10.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Všeobecne orientovaný seminár, ktorého obsahom je základný prehľad právnej regulácie v oblasti kybernetického práva. Východiskom je právo informačných a komunikačných technológií, pričom do tejto problematiky sú zahrnuté aj ďalšie súvisiace témy. Osobitná pozornosť sa venuje téme údajov a dát, osobitne ochrane osobných údajov a ochrane softvéru.

Pracovať sa však bude aj so širším termínom informácia, osobitne v kontexte slobodného prístupu k informáciám a opakovaného používania informácií verejného sektora v kontexte revidovanej smernice PSI re-use. Ďalej sa pozornosť zameria na základné poznatky týkajúce sa nových technológií, ochrany súkromia na internete a problematiku kybernetickej bezpečnosti a počítačovej kriminality, ktoré sú neodlučiteľne spojené s digitálnym prostredím. V rámci e-commerce sa osobitná časť venuje zodpovednosti poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti vrátane zodpovednosti sprostredkovateľov a zodpovednosti tretích osôb na internete. Okrajovo budú spomenuté aj ďalšie témy ako e-financie a vlastníctvo virtuálnych predmetov, online hazardné hry (propagácia hazardu vs. prevádzkovanie hazardu online; slovenské právo z pohľadu rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v oblasti online hazardu), porušovanie autorských práv na internete a doménové mená, pričom posledné dve menované témy sú bližšie rozobraté v osobitných seminároch, ktoré týmto dávame do pozornosti.

Seminár môže byť prínosný pre firemných právnikov, advokátov, advokátskych koncipientov, ale aj subjekty pôsobiace v kreatívnom priemysle, v štátnej správe, podnikateľov čí zástupcov začínajúcich start-upov, ktorí majú len minimálne znalosti danej problematiky.

Témy:

  • Právne vzťahy v kyberpriestore (napr. správa internetu, zmluvné aspekty)
  • Ochrana softvéru
  • Ochrana informácií a osobných údajov
  • Kybernetická bezpečnosť a počítačová kriminalita
  • E-commerce
  • Zodpovednostné vzťahy na internete