Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

14.10.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete vrátane súvisiacich otázok vyhľadávania legálneho obsahu, ochrany vlastných autorských diel, prepojenia autorskoprávnej ochrany s vhodnými obchodnými modelmi a pod. Autorskoprávna teória je doplnená o praktické ukážky a návody, ako vyhľadávať a označovať vlastné autorské diela a ako neporušiť cudzie autorské práva.

Cieľovou skupinou sú najmä osoby pôsobiace v mediálnom priemysle a kreatívnom sektore, napríklad web-dizajnéri, autori videí a iných mediálnych produktov, agenti zastupujúci autorov či vydavatelia. Problematika môže byť prínosná aj pre advokátov a zástupcov štátneho sektora, ktorí pracujú s autorskými dielami s otvoreným prístupom (open access).

Témy:

 • Identifikovanie autorských diel
 • Posudzovanie pojmových znakov autorských diel
 • Licencovanie (uzatváranie licenčných zmlúv) v digitálnom prostredí
 • Linking a embeding z pohľadu autorského práva
 • Verejné licencie a kreatívny priemysel
 • Creative Commons a ich využitie v digitálnom prostredí
 • Vyhľadávanie a ďalšie využitie voľne šíriteľného obsahu
 • Aplikácia verejnej licencie na vlastné autorské diela
 • Obchodné modely využívania obsahu šíreného pod verejnou licenciou
 • Uzatváranie zmlúv s organizáciami kolektívnej správy a prepojenie kolektívneho a individuálneho výkonu autorských práv
 • Zodpovednosť za porušovanie autorských práv
 • Jurisdikcia a rozhodné právo pri porušovaní autorských práv v digitálnom prostredí

Bližšie informácie a registrácia