Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

10.10.2014, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Všeobecne orientovaný seminár, ktorého obsahom je základný prehľad právnej regulácie v oblasti duševného vlastníctva. Pozornosť sa v prvom rade orientuje na spoločné znaky a rozdiely medzi dvomi podskupinami výlučných práv. Na jednej strane je vysvetlená problematika autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom (práva v oblasti kultúry), na druhej strane práva priemyselného vlastníctva (práva v oblasti hospodárstva). V rámci druhej kategórie sa objasnia ako priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti (patentové právo, dizajnové právo atď.), tak aj práva na označenia (známkové právo, práva k zemepisným označeniam). V rozsahu základných poznatkov sa rozoberú aj európske a medzinárodné aspekty jednotlivých tém (napr. CTM vs. medzinárodná ochranná známka).

Seminár sa ďalej zameriava na predmety duševného vlastníctva (napr. ochranná známka, dizajn, databáza, autorské dielo, vynález, know-how), subjekty vykonávajúce práva (napr. autor/spoluautor, majiteľ/prihlasovateľ/pôvodca vynálezu, zamestnanec /zamestnávateľ), obsah práv (výlučné osobnostné a majetkové práva, remuneračné práva) a ich trvanie. Okrajovo sa spomenie aj oblasť zmluvného práva, ktorej sa však bližšie venuje osobitný seminár na tému Zmluvné právo duševného vlastníctva. V rámci seminára sa vysvetlí aj základná terminológia špecifická pre oblasť práva duševného vlastníctva ako napríklad princíp priority, potenciálna ubikvita, rozšírené kolektívne licencie, osirelé diela a pod.

Seminár môže byť prínosný pre firemných právnikov, advokátov, advokátskych koncipientov ale aj subjekty pôsobiace v kreatívnom priemysle, ktoré majú len minimálne znalosti danej problematiky.

Témy:

  • Systém práva duševného vlastníctva
  • Práva v oblasti kultúry a práva v oblasti hospodárstva
  • Vznik práv duševného vlastníctva
  • Predmety práv duševného vlastníctva
  • Subjekty v oblasti práv duševného vlastníctva
  • Zamestnanecké režimy výkonu práv duševného vlastníctva
  • Majetkové a osobnostné práva duševného vlastníctva

Bližšie informácie a registrácia