Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

1.6.2018

Bratislava, organizátor BPM Slovakia

Vybrané aspekty online marketingu najmä z pohľadu práv duševného vlastníctva a regulácie elektronického obchodu.

Čítať ďalej...

19.6.2018

Bratislava, organizátor BPM

Bližšie informácie už čoskoro.

 

23.5.2018

Bratislava, organizátor BPM

Seminár sa týka právnych aspektov softvéru, ktorý je predmetom ochrany podľa autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.). Problematika je rozdelená na dve základné časti, a to vznik ochrany k počítačovým programom vrátane zabezpečenia ochrany a na zmluvné vzťahy. Predmetom semináru tak bude aj problematika zamestnaneckých diel a aplikácia osobitných režimom podľa Autorského zákona na tvorbu počítačových programov. Osobitnú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv (napr. zmluva o údržbe, SLA, escrow agreement). Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia.

Tézy:

 • Softvér ako predmet ochrany podľa Autorského zákona
 • Zmluvné vzťahy pri tvorbe a používaní softvéru
 • Softvér ako zamestnanecké dielo
 • Osobitné režimy tvorby počítačových programov
 • Použitie počítačových programov bez súhlasu autora
 • Kúpa počítačových programov a vyčerpanie práva na verejné rozširovanie predajom
 • Spracovanie a úpravy softvéru
 • Nepomenované zmluvy (napr. SLA, escrow agreement, maintanance agreement)
 • Iné

Registrácia a bližšie informácie

 

27.4.2017

Bratislava, organizátor BPM

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a autorskoprávnej ochrany v online prostredí. Východiskom je definovanie osobitného typu verejného prenosu týkajúceho sa použitia na internete a odlíšenie prípadov, ktoré podliehajú udeleniu súhlasu zo strany autora alebo iného nositeľa práv (napr. vo vzťahu k uvádzaniu hypertextových odkazov) v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.).

Predmetom semináru budú aj osobitné otázky jurisdikcie a rozhodného práva pri porušovaní autorských práv v digitálnom prostredí. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia.

Témy:

 • Terminologické otázky v autorskom zákone – internet, online, sprístupňovanie verejnosti
 • Identifikovanie autorských diel a posudzovanie ich pojmových znakov
 • Právo autora rozhodovať o použití svojho diela na internete
 • Zverejňovanie a neoprávnené šírenie obsahu na internete
 • Linking a embeding z pohľadu autorského práva
 • Vyčerpanie práv v digitálnom prostredí (počítačové programy vs. iný e-obsah)
 • Použitie zamestnaneckého diela a diela vytvoreného na objednávku na internete
 • Uzatváranie zmlúv v digitálnom prostredí
 • Uzatváranie licenčných zmlúv pre účely použitia na internete
 • Verejné licencie a ich využitie v digitálnom prostredí
 • Vyhľadávanie a ďalšie využitie voľne šíriteľného obsahu
 • Prejavy porušovania autorského práva na internete
 • Ochrana autorského práva
 • Jurisdikcia a rozhodné právo pri porušovaní autorských práv v digitálnom prostredí

Registrácia a bližšie informácie

 

11.4.2018

Bratislava, organizátor C.H.Beck

Nový autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z. z.) priniesol viaceré zmeny v oblasti ochrany počítačových programov, a to vo vzťahu k štruktúre zákona, aj s ohľadom na samotnú reguláciu. Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva, najmä s ohľadom na to, aké formy a druhy predmetov možno chrániť ako počítačový program. Nasledovať bude analýza situácií, v ktorých môže byť software vytváraný. Prvou z nich je problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Čítať ďalej...

16.3.2018

Bratislava, organizátor BPM Slovakia

Obsahom seminára je oblasť zmluvného práva v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.), ako aj problematika zmlúv uzatváraných podľa iných právnych predpisov, ktoré však priamo alebo nepriamo súvisia s tvorbou a používaním autorských diel. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré priniesol do zmluvného práva nový autorský zákon, najmä s ohľadom na uzatváranie licenčných zmlúv, ktorými sa udeľuje súhlas na používanie autorských diel vrátane používania softvéru. Téma bude predstavená s využitím množstva praktických prípadov, ktoré s tvorbou a porušovaním zmlúv súvisia.

Čítať ďalej...

28.2.2018

Bratislava, organizátor C.H.Beck

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a autorskoprávnej ochrany v online prostredí. Východiskom je definovanie osobitného typu verejného prenosu týkajúceho sa použitia na internete a odlíšenie prípadov, ktoré podliehajú udeleniu súhlasu zo strany autora alebo iného nositeľa práv (napr. vo vzťahu k uvádzaniu hypertextových odkazov) v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.).

Čítať ďalej...

8.12.2017

Bratislava (organizátor BPM)

Seminár zameraný na problematiku práv na označovanie, osobitne ochranné známky a doménové mená. V rámci semináru sa preberie agenda známkového práva počnúc dôvodmi registrácie, voľby ochrany, problematika samotného používania ochranných známok, porušovania práva ochranných známok až po výmaz ochranných známok (zánik, zrušenie a vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú) v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Predstavia sa aj zmeny, ktoré priniesla veľká reforma v oblasti priemyselných práv na Slovensku, aj s ohľadom na nové európske predpisy v oblasti známkového práva. Teoretické znalosti sú podporené početnou judikatúrou a praktickými príkladmi. Bližšie sa vysvetlí vzťah ochrannej známky, loga a doménového mena a riešenie ich konfliktov, a to aj s ohľadom na nové Pravidlá poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk.

Čítať ďalej...

10.11.2017

Bratislava (organizátor BPM)

Obsahom seminára je oblasť zmluvného práva v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.), ako aj problematika zmlúv uzatváraných podľa iných právnych predpisov, ktoré však priamo alebo nepriamo súvisia s tvorbou a používaním autorských diel. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré priniesol do zmluvného práva nový autorský zákon, najmä s ohľadom na uzatváranie licenčných zmlúv, ktorými sa udeľuje súhlas na používanie autorských diel vrátane softvéru. Osobitne budú analyzované zmluvy súvisiace s vytvorením a používaním softwaru, vrátane nepomenovaných zmlúv ako escrow agreement, SLA, maintenance agreement a ďalšie. Téma bude predstavená s využitím množstva praktických prípadov, ktoré s tvorbou a porušovaním zmlúv súvisia.

Čítať ďalej...

10.10.2017

Bratislava, Roset Boutique Hotel (organizátor C.H.Beck)

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Zmeny sa týkajú najmä problematiky zmluvného práva, výnimiek a obmedzení, ako aj osobitných režimov diel (audiovizuálne dielo, počítačový program) a niektorých špecifických inštitútov (tvorba na objednávku, zamestnanecký režim a ďalšie). V rámci seminára sa preto pozornosť zameria na najvýznamnejšie zmeny, ale aj na všeobecnejšie otázky nevyhnutné na správne pochopenie a aplikáciu autorského zákona v praxi. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia. Priestor bude vytvorený aj na diskusiu a konkrétne otázky účastníkov.

Čítať ďalej...