Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

18.2.2016, Bratislava (Hotel Park Inn Danube, Rybné nám. 1)

odborný seminár

Vo februári pre Vás pripravujeme odborný seminár o novom autorskom zákone, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016.

O seminári

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva, práv súvisiacich  s autorským právom a práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Dôraz sa bude klásť na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol, pričom základom bude komparácia s autorským zákonom z roku 2013 v znení neskorších predpisov. Celá problematika bude predstavená z pohľadu európskeho a medzinárodného práva a doplnená o početné zdroje súdnych rozhodnutí a predbežných otázok Súdneho dvora EÚ, ako aj o praktické prípady.

Témy seminára

pojmové znaky autorského diela   osobnostné a majetkové práva autora • kolektívne formy autorstva • nové inštitúty v zmluvnom práve • výnimky a obmedzenia autorského práva  zamestnanecké dielo, školské dielo a audiovizuálne dielo • dielo na objednávku • nová úprava kolektívnej správy práv a mnohé ďalšie

Cieľová skupina

Podujatie je určené najmä osobám pracujúcim v kreatívnom priemysle, ktoré majú aspoň základné znalosti z autorského práva, ďalej advokátom, zástupcom štátnych inštitúcií, podnikateľom a iných osobám, ktoré s problematikou autorského práva pracujú alebo s ňou prichádzajú do kontaktu. Všeobecne je seminár určený ako autorom a iným nositeľom práv, tak aj používateľom autorských diel a iných predmetov ochrany.

Praktické informácie

Prihlásenie prebieha prostredníctvom registračného formulára: http://goo.gl/forms/mwUeDC7DwN.

Uzávierka registrácie: 15.2.2016

Podujatie sa koná v Hoteli Park Inn Danube v Bratislave na Rybnom nám. 1, na 5. poschodí. Parkovanie je možné v podzemnej hotelovej garáži za 15 eur/deň (poplatok za parkovanie nie je zahrnutý v účastníckom poplatku)

Časový harmonogram

9.00 – 10.30 hod. - seminár

10.30 – 10.50 hod. - prestávka

10.50 – 12.15 hod. - seminár

12.15 – 13.00 hod. - obed

13.00 – 14.30 hod. - seminár

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok vo výške 120 EUR/osobu zahŕňa poplatok za prednášky, obed, občerstvenie počas seminára a prezentáciu v tlačenej forme. Vstupné prevodom na účet uhrádzajte na číslo 4009059875/7500. Do poznámky uveďte Seminar NAZ Meno Priezvisko. Storno poplatok v prípade odhlásenia po termíne 15.2.2016 – 50 % z uhradenej sumy.

Na podujatie je nutné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru. 

 

16.10.2015, Bratislava

summit (European Alliance for Innovation / EAI)

Európska aliancia pre inováciu (EAI) organizuje SMART CITY 360 SUMMIT, ktorý sa bude konať v Bratislave a v kanadskom Toronte v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a pod záštitou podpredsedu EK Maroša Šefčoviča.

Program summitu SMART CITY 360 je koncepčne rozdelený do troch oblastí, technologickej, spoločenskej a inovačnej. Počas trvania summitu bude v oboch mestách zároveň prostredníctvom telemosta prebiehať 13 panelových vedeckých konferencií zameraných na rôzne, v súčasnosti aktuálne témy, ako E-mobilita, urbanizácia, Big Data, úspora energií a iné. Súčasťou summitu je aj diskusia pod názvom Innovation Cycle, ktorá je naplánovaná na 16.10.2015 od 9.30 hod. do 11.15 hod., venovaná hlavne mladým ľuďom a startupom. V rámci tohto bloku sa uskutoční aj panel s názvom IP Protection, v rámci ktorého sa budeme venovať aj problematike reformy autorského práva v Európe a na Slovensku.

Diskusia sa bude konať v priestoroch STU v Mlynskej doline.

 

26.5.2015, Bratislava

odborný seminár (STU)

Podujatie organizované Kanceláriou spolupráce s praxe STU zamerané na aplikáciu autorského práva a práv priemyselného vlastníctva v súvislosti s transferom technológií.

Čítať ďalej...

28.4.2015, Banská Bystrica

konferencia (ÚPV SR)

Pozývame Vás na konferenciu organizovanú Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) na tému  Podnikanie na internete / Podnikanie v medzinárodnom kontexte. Konferencia sa zameria najmä na to, ako realizovať business v online prostredí s ohľadom na práva duševného vlastníctva.

Program

Registrácia

Foto z podujatia (zdroj ÚPV SR)

DSC 7940 resize

 

25.3.2015, Bratislava

konferencia (CVTI SR)

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje konferenciu zameranú na politiku otvoreného prístupu na Slovensku. Hlavnými témami konferencie sú:

  • Národný referenčný bod politiky otvoreného prístupu EK na Slovensku a zapojenie sa do medzinárodných projektov
  • Riadenie autorského práva v projektoch otvoreného prístupu
  • Otvorený prístup a HORIZON2020
  • Stratégie napĺňania repozitárov a sprístupňovanie údajov v kontexte štandardov EÚ pre výskumné informácie
  • Riešenie problematiky otvoreného prístupu v SR na legislatívnej úrovni
  • Otvorený prístup ako súčasť Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR
  • Politika otvoreného prístupu v súvislosti s publikovaním v slovenských a zahraničných vydavateľstvách

Program

Prednášajúci

Foto z podujatia (zdroj CVTI SR)

10409361 1579168262336811 4834752496860219272 n

 

20.3.2015, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Pre veľký záujem sme pridali ešte jeden seminár na tému Ochrana softwaru a softwarove zmluvy. Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva a analýze situácií, v ktorých môže byť software vytváraný. Prvou z nich je problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Druhú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv (napr. servisná zmluva, SLA, zmluva o analýze SW a pod.). Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Záver semináru bude patriť problematike outsourcingu a využitiu verejných licencií v oblasti softwaru.

Čítať ďalej...

18.3.2015, Bratislava

odborný seminár (CVTI SR)

Posledný z cyklu podujatí na tému Duševné vlastníctvo a transfer technológií organizovaných Centrom vedecko-technických informácií SR. Tento seminár sa okrem iného zameria aj na problematiku komercializácie autorských práv.

Čítať ďalej...

11.3.2015, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete vrátane súvisiacich otázok vyhľadávania legálneho obsahu, ochrany vlastných autorských diel a prepojenia autorskoprávnej ochrany s vhodnými obchodnými modelmi. Autorskoprávna teória je doplnená o praktické ukážky a návody, ako vyhľadávať a označovať vlastné autorské diela a ako neporušiť cudzie autorské práva.

Čítať ďalej...

28.1.2015, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Softwarové riešenia a rôzne druhy počítačových programov sa stali pomerne bežnou súčasťou snáď každej obchodnej spoločnosti, prípadne štátnej organizácie v modernej spoločnosti. Technické riešenia nám uľahčujú množstvo každodenných činností, ale nie všetci si uvedomujú špecifiká a rôznorodé aspekty používania a tvorby softwaru. Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva a analýze situácií, v ktorých môže byť software vytváraný.

Čítať ďalej...

10.12.2014, Bratislava

seminár + workshop (INGENIUM Slovakia)

INGENIUM Slovakia v partnerstve s Creative Europe Desk Slovensko si Vás dovoľuje pozvať na druhý seminár a workshop zo série podujatí na tému Právo duševného vlastníctva v audiovízii podporených Audiovizuálnym fondom

Čítať ďalej...