Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

7.-9.11.2016, Bratislava

medzinárodná konferencia (Ministerstvo kultúry SR a Úrad priemyselného vlastníctva SR)

Medzinárodná konferencia organizovaná v rámci slovenského predsedníctva pod záštitou p. prezidenta Andreja Kisku.

Bližšie informácie čoskoro.

Program

Prednášajúci

 

14.10.2016, Bratislava

školenie (organizátor BPM)

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol, pričom základom bude komparácia s autorským zákonom z roku 2013. Celá problematika bude predstavená z pohľadu európskeho a medzinárodného práva a doplnená o početné zdroje súdnych rozhodnutí a predbežných otázok Súdneho dvora EÚ, ako aj o praktické prípady.

Podujatie je určené najmä osobám pracujúcim v kreatívnom priemysle, ktoré majú aspoň základné znalosti z autorského práva, ďalej advokátom, zástupcom štátnych inštitúcií, podnikateľom a iných osobám, ktoré s problematikou autorského práva pracujú alebo s ňou prichádzajú do kontaktu. Všeobecne je seminár určený ako autorom a iným nositeľom práv, tak aj používateľom autorských diel a iných predmetov ochrany. 

Bližšie informácie a prihlasovanie

 

4.10.2016, Bratislava

organizátor PROEKO

V januári tohto roka nadobudol účinnosť nový autorský zákon (z. č. 185/2015 Z. z.), čo prinieslo viaceré zmeny v oblasti autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze. Zmeny sa týkajú najmä problematiky zmluvného práva, výnimiek a obmedzení, ako aj osobitných režimov diel (audiovizuálne dielo, počítačový program) a niektorých špecifických inštitútov (tvorba na objednávku, zamestnanecký režim a ďalšie). V rámci seminára sa preto pozornosť zameria na najvýznamnejšie zmeny, ale aj na všeobecnejšie otázky nevyhnutné na správne pochopenie a aplikáciu autorského zákona v praxi. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia.

Seminár je určený najmä osobám vo verejnej a štátnej správe, ktoré prichádzajú do kontaktu s problematikou autorského práva, najmä v rámci tvorby zmlúv, realizácie verejných obstarávaní či organizovaní kultúrnych podujatí. Seminár je však určený aj osobám pracujúcim v kreatívnom priemysle, ktoré majú aspoň základné znalosti z autorského práva, ďalej advokátom, podnikateľom a iných osobám, ktoré s problematikou autorského práva pracujú alebo s ňou prichádzajú do kontaktu. Všeobecne je seminár určený ako autorom a iným nositeľom práv, tak aj používateľom autorských diel a iných predmetov ochrany. 

 

18.2.2016, Bratislava (Hotel Park Inn Danube, Rybné nám. 1)

odborný seminár

Vo februári pre Vás pripravujeme odborný seminár o novom autorskom zákone, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016.

O seminári

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva, práv súvisiacich  s autorským právom a práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Dôraz sa bude klásť na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol, pričom základom bude komparácia s autorským zákonom z roku 2013 v znení neskorších predpisov. Celá problematika bude predstavená z pohľadu európskeho a medzinárodného práva a doplnená o početné zdroje súdnych rozhodnutí a predbežných otázok Súdneho dvora EÚ, ako aj o praktické prípady.

Témy seminára

pojmové znaky autorského diela   osobnostné a majetkové práva autora • kolektívne formy autorstva • nové inštitúty v zmluvnom práve • výnimky a obmedzenia autorského práva  zamestnanecké dielo, školské dielo a audiovizuálne dielo • dielo na objednávku • nová úprava kolektívnej správy práv a mnohé ďalšie

Cieľová skupina

Podujatie je určené najmä osobám pracujúcim v kreatívnom priemysle, ktoré majú aspoň základné znalosti z autorského práva, ďalej advokátom, zástupcom štátnych inštitúcií, podnikateľom a iných osobám, ktoré s problematikou autorského práva pracujú alebo s ňou prichádzajú do kontaktu. Všeobecne je seminár určený ako autorom a iným nositeľom práv, tak aj používateľom autorských diel a iných predmetov ochrany.

Praktické informácie

Prihlásenie prebieha prostredníctvom registračného formulára: http://goo.gl/forms/mwUeDC7DwN.

Uzávierka registrácie: 15.2.2016

Podujatie sa koná v Hoteli Park Inn Danube v Bratislave na Rybnom nám. 1, na 5. poschodí. Parkovanie je možné v podzemnej hotelovej garáži za 15 eur/deň (poplatok za parkovanie nie je zahrnutý v účastníckom poplatku)

Časový harmonogram

9.00 – 10.30 hod. - seminár

10.30 – 10.50 hod. - prestávka

10.50 – 12.15 hod. - seminár

12.15 – 13.00 hod. - obed

13.00 – 14.30 hod. - seminár

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok vo výške 120 EUR/osobu zahŕňa poplatok za prednášky, obed, občerstvenie počas seminára a prezentáciu v tlačenej forme. Vstupné prevodom na účet uhrádzajte na číslo 4009059875/7500. Do poznámky uveďte Seminar NAZ Meno Priezvisko. Storno poplatok v prípade odhlásenia po termíne 15.2.2016 – 50 % z uhradenej sumy.

Na podujatie je nutné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru. 

 

16.10.2015, Bratislava

summit (European Alliance for Innovation / EAI)

Európska aliancia pre inováciu (EAI) organizuje SMART CITY 360 SUMMIT, ktorý sa bude konať v Bratislave a v kanadskom Toronte v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a pod záštitou podpredsedu EK Maroša Šefčoviča.

Program summitu SMART CITY 360 je koncepčne rozdelený do troch oblastí, technologickej, spoločenskej a inovačnej. Počas trvania summitu bude v oboch mestách zároveň prostredníctvom telemosta prebiehať 13 panelových vedeckých konferencií zameraných na rôzne, v súčasnosti aktuálne témy, ako E-mobilita, urbanizácia, Big Data, úspora energií a iné. Súčasťou summitu je aj diskusia pod názvom Innovation Cycle, ktorá je naplánovaná na 16.10.2015 od 9.30 hod. do 11.15 hod., venovaná hlavne mladým ľuďom a startupom. V rámci tohto bloku sa uskutoční aj panel s názvom IP Protection, v rámci ktorého sa budeme venovať aj problematike reformy autorského práva v Európe a na Slovensku.

Diskusia sa bude konať v priestoroch STU v Mlynskej doline.

 

26.5.2015, Bratislava

odborný seminár (STU)

Podujatie organizované Kanceláriou spolupráce s praxe STU zamerané na aplikáciu autorského práva a práv priemyselného vlastníctva v súvislosti s transferom technológií.

Čítať ďalej...

28.4.2015, Banská Bystrica

konferencia (ÚPV SR)

Pozývame Vás na konferenciu organizovanú Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) na tému  Podnikanie na internete / Podnikanie v medzinárodnom kontexte. Konferencia sa zameria najmä na to, ako realizovať business v online prostredí s ohľadom na práva duševného vlastníctva.

Program

Registrácia

Foto z podujatia (zdroj ÚPV SR)

DSC 7940 resize

 

25.3.2015, Bratislava

konferencia (CVTI SR)

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje konferenciu zameranú na politiku otvoreného prístupu na Slovensku. Hlavnými témami konferencie sú:

  • Národný referenčný bod politiky otvoreného prístupu EK na Slovensku a zapojenie sa do medzinárodných projektov
  • Riadenie autorského práva v projektoch otvoreného prístupu
  • Otvorený prístup a HORIZON2020
  • Stratégie napĺňania repozitárov a sprístupňovanie údajov v kontexte štandardov EÚ pre výskumné informácie
  • Riešenie problematiky otvoreného prístupu v SR na legislatívnej úrovni
  • Otvorený prístup ako súčasť Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR
  • Politika otvoreného prístupu v súvislosti s publikovaním v slovenských a zahraničných vydavateľstvách

Program

Prednášajúci

Foto z podujatia (zdroj CVTI SR)

10409361 1579168262336811 4834752496860219272 n

 

20.3.2015, Bratislava

odborný seminár (BPM)

Pre veľký záujem sme pridali ešte jeden seminár na tému Ochrana softwaru a softwarove zmluvy. Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva a analýze situácií, v ktorých môže byť software vytváraný. Prvou z nich je problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Druhú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv (napr. servisná zmluva, SLA, zmluva o analýze SW a pod.). Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Záver semináru bude patriť problematike outsourcingu a využitiu verejných licencií v oblasti softwaru.

Čítať ďalej...

18.3.2015, Bratislava

odborný seminár (CVTI SR)

Posledný z cyklu podujatí na tému Duševné vlastníctvo a transfer technológií organizovaných Centrom vedecko-technických informácií SR. Tento seminár sa okrem iného zameria aj na problematiku komercializácie autorských práv.

Čítať ďalej...