Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Podujatia

Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti podujatia, najmä odborné semináre, školenia a konferencie z oblastí, ktoré súvisia s našimi službami a na ktorých prednášame, školíme alebo sa inak aktívne zúčastňujeme. Zároveň realizujeme aj prednášky a školenia na mieru, presne podľa Vašich individuálnych potrieb.

 

21.3.2018

Bratislava, organizátor BPM Slovakia

Vybrané aspekty online marketingu najmä z pohľadu práv duševného vlastníctva a regulácie elektronického obchodu. Seminár sa bude zaoberať režimom výkonu autorských práv k obsahu šírenému online (napr. e-hudba, e-knihy, počítačové programy atď.) vrátane osobitných inštitútov ako napr. vyčerpania práv k takémuto obsahu, či práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa, ktorý si takýto elektronický obsah zakúpil. Súčasťou bude aj časť venujúca sa získaniu súhlasu na použitie predmetov duševného vlastníctva. Vo vzťahu k právam na označenie sa bude riešiť najmä konflikt takýchto práv s doménovými menami a riešenie takýchto sporov. Všeobecnejšie budú predmetom semináru aj ďalšie oblasti, napr. spam, platená reklama na internete, problematika cookies, či doménové pirátstvo (cybersquatting). Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia. Priestor bude vytvorený aj na diskusiu a konkrétne otázky účastníkov.

Tézy:

 • Definovanie relevantných oblastí online marketingu
 • Predmety duševného vlastníctva súvisiace s online marketingom a ich ochrana (autorské diela, ochranné známky, doménové mená a iné)
 • Autorské právo a jeho funkcie v súvislosti s online marketingom (využitie dostupných predmetov duševného vlastníctva, získanie súhlasu na použitie predmetov duševného vlastníctva)
 • Právne aspekty poskytovania elektronického obsahu z pohľadu ochrany spotrebiteľov (právo na odstúpenie od zmluvy)
 • Databázy a ich právna ochrana (napr. databázy inzercie, databázy klientov, databázy športových výsledkov a pod.)
 • Právne aspekty reklamy na internete (platená reklama na internete a vyhľadávače)
 • Spam z pohľadu zákona o reklame, zákona o elektronickom obchode a zákona o elektronických komunikáciách
 • Právne aspekty doménových mien (registrácia, prevod, dedenie, riešenie konfliktu ochrannej známky s doménovým menom, riešenie konfliktu obchodného mena s doménovým menom, riešenie doménových sporov)

Bližšie informácie a registrácia TU

 

16.3.2018

Bratislava, organizátor BPM Slovakia

Obsahom seminára je oblasť zmluvného práva v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.), ako aj problematika zmlúv uzatváraných podľa iných právnych predpisov, ktoré však priamo alebo nepriamo súvisia s tvorbou a používaním autorských diel. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré priniesol do zmluvného práva nový autorský zákon, najmä s ohľadom na uzatváranie licenčných zmlúv, ktorými sa udeľuje súhlas na používanie autorských diel vrátane používania softvéru. Téma bude predstavená s využitím množstva praktických prípadov, ktoré s tvorbou a porušovaním zmlúv súvisia.

Témy:

 • Všeobecné aspekty zmluvného práva
 • Nové inštitúty v autorskom zmluvnom práve
 • Uzatváranie zmlúv v digitálnom prostredí
 • Licencovanie (uzatváranie licenčných zmlúv)
 • Nové typy licenčných zmlúv (rozšírená hromadná licenčná zmluva, multiteritoriálna licenčná zmluva)
 • Nové inštitúty v zmluvnom práve
 • Tvorba autorských diel na základe zmluvy o dielo podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka
 • Tvorba autorských diel v rámci pracovnoprávnych vzťahov
 • Verejné licencie
 • Osobitné zmluvné vzťahy
 • Zmluva o postúpení výkonu autorských práv
 • Iné nepomenované zmluvy
 • Zmluvy uzatvárané s organizáciami kolektívnej správy

Bližšie informácie a registrácia TU

 

28.2.2018

Bratislava, organizátor C.H.Beck

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a autorskoprávnej ochrany v online prostredí. Východiskom je definovanie osobitného typu verejného prenosu týkajúceho sa použitia na internete a odlíšenie prípadov, ktoré podliehajú udeleniu súhlasu zo strany autora alebo iného nositeľa práv (napr. vo vzťahu k uvádzaniu hypertextových odkazov) v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.). Predmetom semináru budú aj osobitné otázky jurisdikcie a rozhodného práva pri porušovaní autorských práv v digitálnom prostredí. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia.

Témy:

 • Terminologické otázky v autorskom zákone – internet, online, sprístupňovanie verejnosti
 • Identifikovanie autorských diel a posudzovanie ich pojmových znakov
 • Právo autora rozhodovať o použití svojho diela na internete
 • Zverejňovanie a neoprávnené šírenie obsahu na internete
 • Linking a embeding z pohľadu autorského práva
 • Vyčerpanie práv v digitálnom prostredí (počítačové programy vs. iný e-obsah)
 • Použitie zamestnaneckého diela a diela vytvoreného na objednávku na internete
 • Uzatváranie zmlúv v digitálnom prostredí Uzatváranie licenčných zmlúv pre účely použitia na internete
 • Verejné licencie a ich využitie v digitálnom prostredí
 • Vyhľadávanie a ďalšie využitie voľne šíriteľného obsahu
 • Prejavy porušovania autorského práva na internete
 • Ochrana autorského práva
 • Jurisdikcia a rozhodné právo pri porušovaní autorských práv v digitálnom prostredí 

Bližšie informácie a registrácia TU

 

8.12.2017

Bratislava (organizátor BPM)

Seminár zameraný na problematiku práv na označovanie, osobitne ochranné známky a doménové mená. V rámci semináru sa preberie agenda známkového práva počnúc dôvodmi registrácie, voľby ochrany, problematika samotného používania ochranných známok, porušovania práva ochranných známok až po výmaz ochranných známok (zánik, zrušenie a vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú) v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Predstavia sa aj zmeny, ktoré priniesla veľká reforma v oblasti priemyselných práv na Slovensku, aj s ohľadom na nové európske predpisy v oblasti známkového práva. Teoretické znalosti sú podporené početnou judikatúrou a praktickými príkladmi. Bližšie sa vysvetlí vzťah ochrannej známky, loga a doménového mena a riešenie ich konfliktov, a to aj s ohľadom na nové Pravidlá poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk.

Čítať ďalej...

10.11.2017

Bratislava (organizátor BPM)

Obsahom seminára je oblasť zmluvného práva v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.), ako aj problematika zmlúv uzatváraných podľa iných právnych predpisov, ktoré však priamo alebo nepriamo súvisia s tvorbou a používaním autorských diel. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré priniesol do zmluvného práva nový autorský zákon, najmä s ohľadom na uzatváranie licenčných zmlúv, ktorými sa udeľuje súhlas na používanie autorských diel vrátane softvéru. Osobitne budú analyzované zmluvy súvisiace s vytvorením a používaním softwaru, vrátane nepomenovaných zmlúv ako escrow agreement, SLA, maintenance agreement a ďalšie. Téma bude predstavená s využitím množstva praktických prípadov, ktoré s tvorbou a porušovaním zmlúv súvisia.

Čítať ďalej...

10.10.2017

Bratislava, Roset Boutique Hotel (organizátor C.H.Beck)

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Zmeny sa týkajú najmä problematiky zmluvného práva, výnimiek a obmedzení, ako aj osobitných režimov diel (audiovizuálne dielo, počítačový program) a niektorých špecifických inštitútov (tvorba na objednávku, zamestnanecký režim a ďalšie). V rámci seminára sa preto pozornosť zameria na najvýznamnejšie zmeny, ale aj na všeobecnejšie otázky nevyhnutné na správne pochopenie a aplikáciu autorského zákona v praxi. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia. Priestor bude vytvorený aj na diskusiu a konkrétne otázky účastníkov.

Čítať ďalej...

13.6.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor PROEKO)

Softwarové riešenia a rôzne druhy počítačových programov sa stali pomerne bežnou súčasťou snáď každej obchodnej spoločnosti či štátnej organizácie. Technické riešenia nám uľahčujú množstvo každodenných činností, ale nie všetci si uvedomujú špecifiká a rôznorodé aspekty používania a tvorby softwaru. Situáciu ovplyvnilo aj prijatie nového autorského zákona, ktorý je účinný od 1.1.2016 (zákon č. 185/2015 Z. z.)

Čítať ďalej...

12.5.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor PROEKO)

Seminár je zameraný na problematiku autorského práva podľa nového Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.) a osobitne aj na otázky zmluvného práva a aspekty používania autorských diel na internete. Predmetom seminára bude aj predstavenie základnej koncepcie autorskoprávnej ochrany a vybrané otázky

Čítať ďalej...

28.4.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor BPM)

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol.

Čítať ďalej...

7.3.2017, Bratislava

školenie/seminár (organizátor PROEKO)

Softwarové riešenia a rôzne druhy počítačových programov sa stali pomerne bežnou súčasťou snáď každej obchodnej spoločnosti či štátnej organizácie. Technické riešenia nám uľahčujú množstvo každodenných činností, ale nie všetci si uvedomujú špecifiká a rôznorodé aspekty používania a tvorby softwaru. Situáciu ovplyvnilo aj prijatie nového autorského zákona, ktorý je účinný od 1.1.2016 (zákon č. 185/2015 Z. z.)

Čítať ďalej...