Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

7.12.2013

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu týkajúcu sa revízie a modernizácie autorskoprávnych pravidiel. Hlavnými oblasťami, ktorých sa konzultácia týka, sú: teritorialita v rámci jednotného trhu, harmonizácia, výnimky a obmedzenia autorského práva v digitálnom prostredí, fragmentácia trhu v EÚ a zvýšenie efektívnosti a efektivity vymožiteľnosti práv. Východiskovým dokumentom je Oznámenie o obsahu na jednotnom digitálnom trhu, v rámci ktorého Komisia predstavila postup týkajúci sa modernizácie a revízie autorského práva (Jednotný trh pre práva duševného vlastníctva, IP/11/630) na jednej strane a prakticky a na priemysel orientované riešenia na strane druhej (Licencie pre Európu, IP/13/1072).

Čítať ďalej...

4.12.2013

Dňa 28. novembra 2013 Európska komisia (DG MARKT) zverejnila návrh nových pravidiel pre ochranu utajovaných know-how a obchodných informácií (obchodné tajomstvo) proti ich nezákonnému získavaniu, používaniu a zverejňovaniu. Návrh smernice zavádza spoločnú definíciu obchodného tajomstva, ako aj prostriedky, prostredníctvom ktorých sa obete zneužitia obchodného tajomstva môžu domôcť nápravy. To uľahčí vnútroštátnym súdom zaoberať sa zneužitím dôverných obchodných informácií, odstrániť výrobky, ktoré porušujú dôverné obchodné informácie, z trhu a dotknutí nositelia práv sa budú môcť domôcť náhrady škody za porušenie ich práv. Návrh Komisie na ochranu proti zneužitiu obchodného tajomstva bude predložený Rade ministrov a Európskemu parlamentu na prijatie riadnym legislatívnym postupom.

Čítať ďalej...

10.11.2013

Viacerí európski top-tech podnikatelia a predstavitelia start-up komunity sa na sklonku EÚ Summitu, ktorý sa venoval vzniku jednotného digitálneho trhu a digitálnej ekonomiky, stretli s vedúcimi predstaviteľmi EÚ aby predstavili Manifest start-up úspechu obsahujúci 22 odporúčaní pre Európsku komisiu, členské štáty EÚ a európske spoločnosti v piatich nasledujúcich oblastiach: oblasť vzdelávania a nadobúdania zručností, prístupu k talentom, prístupu ku kapitálu, ochrany osobných údajov a tzv. „thought leadership“. Cieľom odporúčaní v jednotlivých oblastiach je prezentovať myšlienky ako zlepšiť prostredie pre inovácie a ďalší rast a napomôcť tak priaznivým ekonomickým podmienkam, ktoré zabezpečia nové pracovné miesta, znalosti a dôveru v lepšiu budúcnosť.

Čítať ďalej...

31.10.2013

Začiatkom novembra sa zúčastníme konferencie ICT 2013, ktorú Vám týmto dávame do pozornosti. Konferencia sa uskutoční vo Vilniuse (Litva) a zúčastní sa jej viac ako päť tisíc profesionálov z oblasti informačných a komunikačných technológií. Okrem predstavenia najnovších technológií sa pozornosť upriami aj na témy ako cloud computing, IKT infraštruktúry, kybernetická bezpečnosť, vízie v oblasti budúcnosti internetu a mnohé ďalšie. Súčasťou bude aj predstavenie ďalšej spolupráce v rámci programu Horizon 2020. 

Čítať ďalej...

9.10.2013

Dávame do pozornosti nový zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý aktuálne vyšiel v zbierke zákonov pod číslom 305/2013. Bližšie informácie o novej právnej úprave nájdete TU.

 

30.9.2013

Štúdiu o vplyve práv duševného vlastníctva na ekonomiku EÚ s názvom "Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe" vydali spoločne Európsky patentový úrad (EPO) a Úrad pre hamornizáciu vnútorného trhu (OHIM). Jej kľúčovými zisteniami je, že okolo 39% celkovej ekonomickej aktivity v EÚ (v hodnote okolo 4,7 trillióna eur ročne) je generovanej prostredníctvom priemyslu sústredeného na práva duševného vlastníctva a približne 26% celkovej zamestnanosti v EÚ (56 miliónov pracovných miest) sa poskytuje priamo týmito podnikateľmi, pričom ďalších 9% pracovných miest v EÚ vyplýva nepriamo z priemyslu sústredeného na práva duševného vlastníctva.

Čítať ďalej...

15.9.2013

CVTI SR logo3INGENIUM Slovakia Vám dáva do pozornosti novú službu, ktorú ponúka všetkým vysokým školám na Slovensku. Ide o implementáciu vzorových smerníc z oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií, ktoré poskytuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Služba je v plnom rozsahu hradená CVTI SR. V prípade záujmu o implementáciu smerníc alebo ak máte ďalšie otázky, nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Aktuálne je možné implementovať niektorú z nižšie uvedených smerníc. Smernice alebo niektoré ich časti je však možné spracovať aj do jednej alebo niekoľkých smerníc, v závislosti od individuálnych potrieb danej vysokej školy.

Čítať ďalej...

5.9.2013

Národná rada SR schválila dňa 4.9.2013 v treťom čítaní návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Cieľom zákona je najmä vytvorenie systému elektronických služieb orgánov verejnej správy a verejnej moci, prepojenie ich registrov a ustanovenie elektronickej alternatívy k listinnému spôsobu výkonu verejnej moci bez zásahov do osobitných právnych predpisov, ktoré ho upravujú. Elektronickú komunikáciu zákon kodifikuje ako kľúčovú formu komunikácie s verejnou mocou s cieľom jej zrýchlenia a sprehľadnenia.

Čítať ďalej...

5.9.2013

Centrum vedecko-technických informácií SR aktuálne zverejnilo ďalšie vzorové smernice, ktoré môžu využívať vysoké školy a vedeckovýskumné inštitúcie s cieľom lepšieho fungovania transferu technológií na ich pracoviskách. V prípade potreby implementácie smernice nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Smernice na stiahnutie

Čítať ďalej...

4.9.2013

Veto prezidenta týkajúce sa novely autorského zákona poslanci Národnej rady SR prelomili a zákon schválili. Novela autorského zákona sa zaoberá najmä problematikou zmluvného práva a transponuje sa v nej smernica o predĺžení doby ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov. Vďaka zmene v oblasti zmluvného práva sa na Slovensku podporí využívanie verejných licencií ako Creative Commons či GNU GPL a sekundárne sa tiež pozitívne ovplyvní rozvoj internetovej ekonomiky.

Čítať ďalej...