Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

17.3.2014

V polovici marca nadobudol účinnosť výnos Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014. Výnosom sú regulované štandardy pre prepojenie, prístup k elektronickým službám, pre webové služby, pre integráciu dát, ďalej štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok, štandardy použitia súborov vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov, štandardy názvoslovia elektronických služieb, bezpečnostné štandardy a viaceré ďalšie štandardy.

Čítať ďalej...

14.3.2014

Rada EÚ prijala revidovanú smernicu o tabakových výrobkoch, ktorá by mala byť účinná od 20. mája 2014. Cieľom smernice je, aby boli tabakové výrobky menej atraktívne, a to najmä pre mladých ľudí, a aby boli posilnené pravidlá, ako sa majú tabakové výrobky vyrábať, prezentovať a predávať. Mezi hlavné zmeny patrí:

Čítať ďalej...

25.2.2014

Európsky parlament odhlasoval a prijal legislatívny balíček o ochrannej známke, ktorý sa týka ako nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (207/2009), tak aj smernice o ochranných známkach. Ide o modernizáciu známkového práva, ku ktorej Vám prinesieme ďalšie informácie už čoskoro.

Čítať ďalej...

15.2.2014

Pripravili sme pre Vás prehľad príručky o ochrane dát v Európskej únii, ktorú pripravila Rada Európy v spolupráci s Agentúrou základných práv Európskej únie a Európskym dvorom pre ľudské práva. Príručku je možné si bezplatne stiahnuť z internetovej stránky Rady Európy a Agentúry. Na tomto mieste Vám prinášame krátky prehľad hlavných bodov obsiahnutých v novej príručke spolu s charakteristikou každej časti.

Čítať ďalej...

14.2.2014

Paprika Žitava / Žitavská paprika sa stala ďalším slovenským chráneným označením pôvodu. Ide o výrobok, ktorý nadobúda typické intenzívne sfarbenie pri poslednej fáze mletia na tzv. farbiacom kameni, kde sa pôsobením tlaku zvyšuje teplota a pôsobením vlastného tuku uvoľneného zo semien vzniká typické oranžovočervené zafarbenie. Výrobcovia, ktorý budú vyrábať tento výrobok v súlade so špecifikáciou môžu pri označovaní výrobku, propagácii a marketingu používať názov Paprika Žitava / Žitavská paprika a na etiketách označujúcich výrobok musí byť uvedené "chránené označenie pôvodu" alebo skratka "CHOP" a s ním spojený symbol Európskej únie.

Čítať ďalej...

10.2.2014

Začiatkom februára Európsky parlament schválil návrh smernice o kolektívnej správe autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a o udeľovaní multiteritoriálnych licencií k hudobným dielam pre online použitie na vnútornom trhu. Cieľom smernice je zlepšiť fungovanie poskytovania licencií na používanie hudobných diel na internete a tiež výkon a transparentnosť kolektívnej správy práv v Európe. Smernicu musí ešte schváliť Rada EÚ, ktorá má túto otázku na programe 20.-21.2.2014.

Čítať ďalej...

30.1.2014

V zbierke zákonov bola zverejnená vyhláška Úradu vlády SR č. 8/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente. Jej obsahom je úprava niektorých ohlasovacích činností orgánov verejnej moci a náležitostí ohľadom elektronických schránok. Vyhláška je účinná od 1. februára 2014 a môžte si ju stiahnuť Tu. 

Čítať ďalej...

28.1.2014

Rada Európy v súvislosti s dnešným Európskym dňom ochrany údajov zverejnila Príručku európskeho práva o ochrane osobných údajov (Handbook on European Data Protection Law), ktorú pripravila v spolupráci s Agentúrou základných práv Európskej únie a Európskym dvorom pre ľudské práva. Cieľom Európskeho dňa ochrany údajov je upriamenie pozornosti na predmetnú problematiku a informovanie širokej verejnosti o problémoch s ochranou údajov v digitálnom prostredí. Príkladom možno uviesť rozsah spracúvaných údajov, dôvody spracúvania a možnosti ochrany dotknutých subjektov ak ich údaje boli spracované bez právneho základu.

Čítať ďalej...

27.1.2014

Pri príležitosti zajtrajšieho Európskeho dňa ochrany osobných údajov sa v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave uskutočnila prednáška so zameraním na problematiku ochrany osobných údajov, na ktorých ako hlavní speakri vystúpili Elaine Miller (Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť) a Lucia Kopná (Úrad na ochranu osobných údajov). V rámci prvého príspevku Elaine Miller predstavila európsky právny rámec v oblasti ochrany osobných údajov (aktuálnu smernicu a pripravované nariadenie v súvislosti s ochranou dát) spolu so zaujímavými štatistikami v kontexte dopadu legislatívy na podnikateľské prostredie.

Čítať ďalej...

9.1.2014

Po dlhšom čakaní boli na Slovensku k 1.1.2014 spustené do mesačnej testovacej fázy dátové schránky, ktoré sú dostupné pre všetkých slovenských občanov na zabezpečenie rýchlejšieho kontaktu s úradmi bez potreby dlhého čakania v radoch, prípadne nemožnosti dostaviť sa do priestorov úradu v rámci oficiálnych úradných hodín. Začiatkom februára budú Úradom vlády zriadené dátové schránky všetkým živnostníkom a obchodným spoločnostiam. Neskôr bude obchodným spoločnostiam schránka automaticky aktivovaná aj pre doručovanie, úradné rozhodnutia či rozsudky, ktoré budú dostávať v elektronickej forme.

Čítať ďalej...