Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

6.6.2014

Začiatkom júna vydal Súdny dvor EÚ rozsudok vo veci C-360/13 Public Relations Consultants Association Ltd (PRCA) proti Newspaper Licensing Agency Ltd a i (NLA). Návrh na začatie súdneho konania bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou PRCA a spoločnosťou NLA v otázke povinnosti získať súhlas nositeľa autorských práv (licenciu) k prehliadaniu internetových stránok, ktoré zahŕňa vytvorenie kópií daných stránok na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti pevného disku (cache) počas samotného prehliadania chráneného obsahu. Predmetom sporu bol teda samotný princíp fungovania internetu, t. j. či vytváranie rozmnoženín uvedeným spôsobom možno subsumovať pod technickú výnimku v zmysle smernice 2001/29/ES.

Čítať ďalej...

27.5.2014

Ako reakcia na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci ACI Adams sa predmetom diskusií na Slovensku stala aj zmena Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov). Jeden z návrhov smeroval k tomu, aby nevznikla trestná zodpovednosť tých páchateľov, ktorí by vyhotovili rozmnoženinu zverejneného diela bez súhlasu nositeľa práv pre osobnú potrebu. Do legislatívneho konania bol nakoniec predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon vo vzťahu k výpočtu náhrady škody.

Čítať ďalej...

26.5.2014

Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike sú reakciou Ministerstva kultúry SR na potrebu vytvoriť prostredie stimulujúce kreativitu, inovácie a investície do kreatívneho priemyslu. Dokument bol schválený koncom marca Radou vlády pre kultúru. Kreatívny priemysel vzhľadom na rôzne pojmové definície zahŕňa tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu, resp. umeleckého nadania konkrétnej osoby.

Predmetný dokument mapuje štatistické údaje potrebné k vytvoreniu úvodnej analýzy odvetvia, kde doposiaľ existuje iba minimálna systémová údajová základňa. S ohľadom na vysokú diverzifikáciu danej oblasti je nevyhnutné dôsledné a systémové poznanie stavu, ako aj dopadov jednotlivých opatrení. Materiál rámcovo analyzuje rôzne kultúrne a kreatívne sektory, akými sú oblasť tradičného umenia, výtvarné a divadelné umenie, film, audiovízia, televízne a rozhlasové vysielanie, počítačové hry, hudba, vydavateľská činnosť, dizajn, architektúra, reklama a príbuzné oblasti ako vývoj softvéru, z hľadiska ich ekonomického potenciálu.

Čítať ďalej...

6.5.2014

Dávame do pozornosti návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa autorský zákon (z. č. 618/2003 Z. z.). Text z dielne ministerstva kultúry sa zaoberá najmä problematikou osirelých diel a diel out-of-print. Transponuje sa ním smernica 2012/28/EÚ o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel. Nad rámec sa však upravuje aj problematika diel out-of-print.

Čítať ďalej...

29.4.2014

IMG 0180 mensia

Minulý týždeň sa uskutočnilo piate sektorové stretnutie odborníkov pri okrúhlom stole ako súčasť prvej fázy projektu TTIP – Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií: Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?). Ide o projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá ho realizuje v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave. Jeho cieľom je okrem informovania o aktuálnom stave rokovaní o pripravovanom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA hovoriť o výhodách a nevýhodách spoločného transatlantického trhu, jeho dopade na slovenskú ekonomiku a podnikateľské prostredie, hlavných rizikách a možnostiach ich minimalizácie. Dohoda známa pod skratkou TTIP sa totiž považuje za jedinečnú príležitosť pre oboch partnerov rozšíriť obchodovanie a vlastný export v mnohých segmentoch. Jednou z jej oblastí je aj oblasť duševného vlastníctva.

Čítať ďalej...

10.4.2014

Včera prezident SR podpísal novelu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Predmetná novela bola Národnou radou SR schválená v skrátenom legislatívnom konaní vrátane pripomienky prezidenta, ktorá bola dôvodom vrátenia pôvodnej verzie novely späť NRSR. Z finálneho znenia bola vypustená možnosť spracovania osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby v prípade, ak je to nevyhnutné pre potreby a ochranu práv prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä ak sú osobné údaje spracúvané pre potreby monitorovania dotknutých osôb, oznamovania nekalých praktík na pracovisku alebo efektivity dotknutých osôb.

Čítať ďalej...

9.4.2014

Súdny dvor Európskej únie rozhodnutím zo dňa 8.4.2014 vo spojených veciach C‑293/12 a C‑594/12 s okamžitou účinnosťou zneplatnil smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES. Smernica bola v roku 2007 do nášho právneho poriadku transponovaná zákonom č. 654/2007 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Čítať ďalej...

3.4.2014

Európsky parlament dnes na plenárnom zasadnutí v prvom čítaní schválil návrh nariadenia o telekomunikačných službách, ktorý je súčasťou širšieho legislatívneho balíka s názvom „prepojený kontinent“ a ktorý má znamenať zásadný krok vpred k vytvoreniu jednotného telekomunikačného trhu v Európskej únii. Dnešné schválenie legislatívneho balíka znamená zrušenie poplatkov za roaming, medzinárodné hovory v rámci Európy alebo zjednodušenie pravidiel pre telekomunikačných operátov tzv. jednotným oprávnením na poskytovanie služieb vo všetkých 28 členských štátoch. Balík legislatívnych opatrení rovnako harmonizuje niektoré práva spotrebiteľov, ako napríklad právo na zmluvu v trvaní maximálne 12 mesiacov, právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodávania garantovanej rýchlosti internetu či právo na presmerovanie elektronickej pošty pri zmene poskytovateľa internetového pripojenia. 

Čítať ďalej...

26.3.2013

Národná rada Slovenskej republiky dnes vyslovila súhlas s Pekinskou zmluvou o audiovizuálnych umeleckých výkonoch. Ide o multilaterálnu zmluvu Svetovej organizácie duševného vlastníctva, ktorá na medzinárodnej úrovni upravuje právo výkonných umelcov v oblasti audiovízie. Cieľom tejto zmluvy bolo najmä poskytnúť nediskriminačné postavenie tejto skupine výkonných umelcov, keďže WIPO Zmluva o umeleckých výkonoch a zvukových záznamov (WPPT) sa vzťahuje skôr na zvukové ako vizuálne aspekty umeleckej tvorby. 

Čítať ďalej...

26.3.2014

Možno už o pár dní bude realitou novela zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zákon bol už od svojho vytvorenia sprevádzaný kritikou zo strany podnikateľského sektora z dôvodu zvýšenej administratívnej záťaže, vágnosti pojmov, obligatórnej povahy sankcií a snahy o vytvorenie „nadstavby“ smernice 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Pozitívne reakcie nenašiel ani inštitút zodpovednej osoby, ktorá je podľa slov Ľuboša Sirotu (Republiková únia zamestnávateľov) „firmou platený udavač.“

Čítať ďalej...