Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

17.9.2014

Európska komisia odpublikovala výsledky verejnej konzultácie v rámci tzv. Green paper s názvom "Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values." Participujúce subjekty mali odpovedať na 27 otázok s cieľom identifikovať problémové oblasti a riziká. Otázky smerovali jednak k posúdeniu dopadu na rozvoj trhu, ale aj právnych aspektov smernice 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách

Čítať ďalej...

15.9.2014

Dňa 11.9.2014 vydal Súdny dvor EÚ (SDEÚ) rozhodnutie vo veci Technische Universität Darmstadt (TU Darmstadt ) proti Eugen Ulmer KG. TU Darmstadt je prevádzkovateľom regionálnej univerzitnej knižnice, v ktorej priestoroch je zriadená študovňa elektronických dokumentov, kde sú verejnosti sprístupňované diela z katalógu knižnice. Medzi uvedenými dielami bola aj učebnica od W. Schulzeho Einführung in die neuere Geschichte, ktorú vydalo vydavateľstvo Ulmer.

Čítať ďalej...

20.8.2014

Európska komisia každý rok zverejňuje správu skúmajúcu rozsah, pôvod a spôsob prepravy falzifikátov a napodobenín porušujúcich rôzne druhy práv duševného vlastníctva, akými sú ochranné známky, patenty či autorské práva. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, najnovšia správa Európskej komisie identifikuje mierny pokles počtu zásielok vstupujúcich na územie Európskej únie, ktoré boli podozrivé z porušovania týchto práv.

Čítať ďalej...

11.8.2014

INGENIUM bude pre Vás už na jeseň 2014 realizovať odborné semináre a workshopy zamerané na duševné vlastníctvo v audiovízii. Podujatia sa budú realizovať s finančnou podporu Audiovizuálneho fondu. O termínoch podujatí Vás budeme informovať v časti Podujatia. Ak si prajete dostávať informácie o plánovaných podujatiach vopred, neváhajte nás kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Čítať ďalej...

11.8.2014

Začiatkom tohto mesiaca spustilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prieskum zameraný na problematiku kreatívneho priemyslu. Prieskum sa realizuje v rámci projektu Regionálnej integrovanej územnej stratégie a trvá do 22. augusta 2014. Do prieskumu sa môžu zapojiť všetci kreatívni podnikatelia (napr. umelci, dizajnéri, autori), kreatívne centrá (napr. inkubátori, co-workingy), ale aj vzdelávacie inštitúcie a zástupcovia verejného sektora.

Čítať ďalej...

28.7.2014

Svetová organizácia duševného vlastníctva spoločne s Cornell University a INSEAD zverejnila každoročne pripravovaný Globálny Inovačný Index pre rok 2014. Index už po siedmy rok slúži zákonodárcom viac než 140-tich ekonomík ako referencia pri snahách o zlepšovanie inovačnej činnosti a ekonomického rastu jednotlivých krajín. Ústredným motívom tohtoročnej správy je význam ľudského faktora v inováciách. Napriek tomu, že význam individuálnych či kolektívnych snáh tvorcov a vedcov v inovačnom procese pre rast ekonomík je dostatočne zdokumentovaný, zverejnená správa identifikuje niektoré ďalšie aspekty, ktoré podčiarkujú dôležitosť ľudského kapitálu v týchto oblastiach.

Čítať ďalej...

25.7.2014

Európska komisia spustila od polovice júla verejnú konzultáciu s cieľom vyhodnotiť možnosti prípadného rozšírenia ochrany geografických indikácií resp. označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov aj na nepoľnohospodárske výrobky. Zatiaľ čo poľnohospodárske produkty ako napríklad champagne alebo prosciutto di Parma sú v Európskej únii chránené na základe charakteristík, ktoré sú dané zemepisným prostredím, z ktorého tieto produkty pochádzajú, rovnaká ochrana sa na území EÚ neposkytuje nepoľnohospodárskym produktom ako napríklad Marmo di Carrara (taliansky mramor), nožom z nemeckého mesta Solingen či škótskym tartanom (vlna).

Čítať ďalej...

23.7.2014

Európska komisia umožnila v priebehu štyroch mesiacov do marca tohto roku zapojiť sa rôznym zúčastneným stranám do verejnej konzultácie v rámci prehodnotenia európskeho autorského práva. Konzultácia bola predmetom širokého záujmu používateľov autorských diel, spotrebiteľov, nositeľov práv, zástupcov kreatívneho priemyslu a organizácií kolektívnej správy práv či zákonodárcov a zaznamenala viac než 9500 reakcií, z ktorých 23. júla komisia zverejnila správu. Konzultácia sa dotkla viacerých oblastí relevatných pre tzv. digitálny vnútorný trh akými sú napríklad princíp teritoriality, výnimky a obmedzenia autorského práva v digitálnom veku, fragmentácia európskeho trhu pre autorské práva či efektívnosť dostupných prostriedkov vymožiteľnosti.

Čítať ďalej...

17.6.2014

Podnikateľská aliancia Slovenska spracovala a dnes zverejnila odbornú štúdiu na tému Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií a jeho vplyv na ekonomiku SR. Ako sa uvádza v štúdii, i keď colné zaťaženie v rámci obchodnej výmeny medzi EÚ a USA predstavuje nezanedbateľnú záťaž (2 miliardy eur denne), clá predstavujú len marginálnu záťaž v porovnaní s netarifnými bariérami. Vychádzajúc z výsledkov dotazníkového prieskumu  vlastných prepočtov dopadov TTIP na slovenskú ekonomiku, možno očakávať v prípade úplnej liberalizácie transatlantického obchodu nárast HDP o 3,96% až 4,22%. Z pohľadu zamestnanosti možno očakávať nárast zamestnanosti o 1,19%, čomu zodpovedá 27,6 tisíc pracovných miest.

Čítať ďalej...

10.6.2014

Pred niekoľkými dňami bol publikovaný názor generálneho advokáta Jääskinena vo veci Technische Universität Darmstadt vs. Eugen Ulmer KG vedenej na Súdnom dvore EÚ (C-117/13). Predmetom uvedeného sporu je problematika digitalizácie knihy, ktorá sa nachádza v katalógu technickej univerzity v Darmstadte (Technische Universität Darmstadt) vydanej nemeckým vydavateľstvom Eugen Ulmer KG. Vydavateľstvo chce zabrániť digitalizácii samotného diela a použitiu vytvorenej digitálnej rozmnoženiny formou vytlačenia v priestoroch knižnice, prípadne nahrania na USB kľúč. Pri riešení situácie bude preto potrebné posúdiť ustanovenia smernice 2001/29/ES.

Čítať ďalej...