Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

11.12.2014

Súdny dvor Európskej únie vydal rozhodnutie vo veci František Ryneš proti Úřadu pro ochranu osobních údajů, v ktorom rozhodol, že článok 3 ods. 2 druhá zarážka smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že prevádzkovanie kamerového systému umiestneného fyzickou osobou na jej rodinnom dome na účely ochrany majetku, zdravia a života majiteľov domu, ktorý umožňuje obrazový záznam osôb ukladaný do nahrávacieho zariadenia, na ktorom sa záznam priebežne nahráva na harddisk, pričom tento systém sníma tiež verejné priestranstvo, nepredstavuje spracovanie údajov na výkon výlučne osobných alebo domácich činností v zmysle tohto ustanovenia.

Čítať ďalej...

28.11.2014

Do medzirezortného pripomienkového konania bol prijatý Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, ktorého zámerom je najmä (v gescii Ministerstva kultúry SR a Ministerstva hospodárstva SR), vypracovanie Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (do 30. júna 2015), ktorý detailne rozpracuje navrhované opatrenia a zadefinuje konkrétne úlohy predkladanej stratégie.

Čítať ďalej...

21.11.2014

Ostatná novela autorského zákona priniesla okrem nového inštitútu osirelých diel i režim tzv. obchodne nedostupných diel. Za obchodne nedostupné dielo je považované akékoľvek slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä vo forme knihy, časopisu a novín (ale napríklad aj ilustrácia alebo fotografia, ak je ich súčasťou), ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

Čítať ďalej...

3.11.2014

S účinnosťou od 1.11.2014 slovenský autorský zákon reguluje právnu úpravu tzv. osirelých diel. Ide o diela (knihy, časopisy, noviny a filmy), ktoré sú stále chránené autorským zákonom, avšak ich autor alebo iný nositeľ autorských práv nie je známy alebo ho nie je možné nájsť. Smernica 2012/28/EU o právnej ochrane osirelých diel právne umožnila online vyhľadávanie takýchto osirelých diel aj na celoeurópskej úrovni, pričom databáza osirelých diel bola spustená 28.11.2014.

Čítať ďalej...

31.10.2014

Súdny dvor EÚ (SDEÚ) minulý týždeň vydal rozhodnutie, podľa ktorého vkladanie audiovizuálnych záznamov (videí) chránených autorským právom na web stránky, nie je porušením práva (C-348/13 BestWater). Tento prípad predložil SDEÚ nemecký súd, na ktorom sa žalobca domáhal, aby žalovaný zo svojej webovej stránky odstránil jeden z videoklipov propagujúcich výrobky žalobcu. Toto video bolo už predtým zverejnené na serveri YouTube. Žalovaný si toto video z YouTube vložil na svoj web formou embedovania.

Čítať ďalej...

28.10.2014

Súdny dvor Európskej únie prijal predbežnú otázku nemeckého súdu – Der Bundesgerichtshof (BGH) č.k. Az. VI ZR 135/13, ktorá sa týka kvalifikácie IP adresy ako osobného údaja. Konkrétne ide o prípad, kedy sa dynamická IP adresa (sekvencia číslic, ktorá je priradená pri každom pripojení počítača v sieti) užívateľa spolu s názvom a dátumom navštívenia stránky ukladá do súboru protokolu. Žalobca sa teda domáha, aby sa dynamická IP adresa užívateľa neukladala.

Čítať ďalej...

10.10.2014

Dnes pre Vás spúšťame registráciu na prvý seminár a workshop na tému Právo duševného vlastníctva v audiovízii, ktorý sa bude konať v rámci série podujatí podporených Audiovizuálnym fondom a ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Bratislava. Bližšie informácie nájdete na našom webe v časti Podujatia.

Čítať ďalej...

29.9.2014

Minulý mesiac bolo vo Vestníku EÚ zverejnené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. Nariadenie stanovuje podmienky a postupy vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie.

Čítať ďalej...

23.9.2014

Dávame do pozornosti, že Ministerstvo kultúry SR predĺžilo termín prieskumu zameraného na problematiku kreatívneho priemyslu, a to až do konca tohto mesiaca. Prieskum sa realizuje v rámci projektu Regionálnej integrovanej územnej stratégie a zapojiť sa doňho môžu všetci kreatívni podnikatelia (napr. umelci, dizajnéri, autori), kreatívne centrá (napr. inkubátori, co-workingy), ale aj vzdelávacie inštitúcie a zástupcovia verejného sektora.

Čítať ďalej...

23.9.2014

Už tento štvrtok (25.9.2014) sa v Bratislave uskutoční 12. ročník konferencie o aktuálnych témach IKT sektora. Cieľom podujatia je poskytnúť priestor na diskusiu o témach na slovenskom IT trhu. Je určené najmä vedúcim predstaviteľom IKT spoločností, IT manažérom a špecialistom vo všetkých oblastiach podnikania a verejnej správy. Súčasťou konferencie je aj blog venovaný aktuálnej legislatíve, v rámci ktorej sa bude pozornosť orientovať aj na pripravovaný nový autorský zákon. 

Čítať ďalej...