Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

26.2.2015

V zmysle dnešného rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-41/14 Christie´s France, sa článok 1 ods. 4 smernice 2001/84/ES o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby sa osoba povinná zaplatiť odmenu z ďalšieho predaja, ktorú takto určila vnútroštátna právna úprava, bez ohľadu na to, či ide o predávajúceho alebo odborníka na trh s umením, mohla s akoukoľvek ďalšou osobu – vrátane kupujúceho – dohodnúť, že táto ďalšia osoba v konečnom dôsledku znáša v celom rozsahu alebo sčasti náklady na odmenu z ďalšieho predaja, pokiaľ sa také zmluvné dojednanie nijako nedotkne povinností ani zodpovednosti, ktoré má vo vzťahu k autorovi osoba povinná zaplatiť odmenu.

Čítať ďalej...

26.2.2015

Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte bola najvyššími predstaviteľmi patentových a známkových úradov Vyšehradskej skupiny (V4) slávnostne podpísaná 26.februára 2015 v Bratislave. Vyšehradský patentový inštitút bude plniť funkciu orgánu pre medzinárodnú rešerš - medzinárodnej rešeršnej autority (ISA) a medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

Čítať ďalej...

20.2.2015

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh Koncepcie kybernetickej bezpečnosti z dielne Úradu vlády SR. V predkladacej správe k návrhu Koncepcie sa uvádza, že Koncepcia vychádza zo strategického a metodického rámca formovaného v dokumentoch NATO, EÚ, OECD a OSN pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, najmä z aktualizovanej Stratégie kybernetickej obrany NATO (2011/2014) a Stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ (2013).

Čítať ďalej...

18.2.2015

Prezident Andrej Kiska podpísal nový zákon o audiovízii, ktorý bol v Národnej rade SR schválený dňa 3. februára 2015. Prijatím zákona sa zavádzajú nové podmienky evidencie originálnych nosičov audiovizuálnych diel a mení sa definícia nezávislého producenta. Zákon o audiovízii podrobnejšie definuje povinnosti generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu (SFÚ), mení zloženie rady SFÚ a kreuje nový orgán SFÚ - Komisiu pre audiovizuálne dedičstvo. Nový zákon zavádza povinnosť pre distributérov počítačových hier, filmov a hudobných diel označovať ich vekovú vhodnosť a mení aj základ pre výpočet príspevku prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia do audiovizuálneho fondu.

Čítať ďalej...

31.1.2015

Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 22.1.2015 rozsudok vo veci návrhu na začatie prejudiciálneho konania týkajúceho sa právomoci Nariadenia (ES) č. 44/2001 (Brusel I) vo veciach nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti a určenia miesta, kde nastala skutočnosť, ktorá zakladá nárok na náhradu škody.

Čítať ďalej...

16.1.2015

Prečítajte si najnovší článok týkajúci sa transferu technológií a duševného vlastníctva uverejnený v aktuálnom čísle časopisu Transfer technológií bulletin (TTb), ktorý vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR.

Čítať ďalej...

22.1.2015

Súdny dvor EÚ vydal rozhodnutie vo veci C-419/13 Art&Allposters týkajúce sa vyčerpania práv. Konanie sa začalo na podnet Holandského najvyššieho súdu a jeho predmetom bolo okrem iného, zodpovedanie otázky, či sa vyčerpanie udelenia súhlasu s distribúciou diela podľa článku 4 smernice 2001/29/ES (InfoSoc Directive), vzťahuje i na digitálny obsah (digitálne rozmnoženiny).

Čítať ďalej...

14.1.2015

Dávame do pozornosti návrh správy o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22.5.2001 o harmonizácií určitých aspektov autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom v informačnej spoločnosti.

Čítať ďalej...

22.12.2014

Návrh nového autorského zákona z dielne Ministerstva kultúry SR bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré trvá do 16. januára 2015. V rámci tejto lehoty môžte podávať prostredníctvom Portálu právnych predpisov svoje pripomienky. Návrh zákona má 204 paragrafov, čomu napomohlo najmä transponovanie rozsiahlej smernice 2014/26/EÚ o kolektívnej správe práv, ktorá okrem iného zahŕňa aj poskytovanie multiteritoriálnych licencií na online používanie hudobných diel.

Čítať ďalej...

17.12.2014

Môže byť poskytovateľ internetového pripojenia zodpovedný za porušovanie autorských práv treťou osobou, ak ponúka nezabezpečené internetové pripojenie bez nároku na odmenu? S takouto predbežnou otázkou sa bude musieť vysporiadať Súdny dvor EÚ v súvislosti vo veci C-484/14 McFadden. Základnou otázkou v tomto prípade je, či v situácii, kedy určitá osoba (v konkrétnom prípade pán McFadden) umožní neznámemu okruhu vopred nedefinovaných osôb prístup k heslom nezabezpečenému pripojeniu na internet (bez nároku na odplatu za takéto pripojenie) a následne určitá neznáma osoba prostredníctvom tohto internetového pripojenia neoprávnene sprostredkuje chránené diela ďalšiemu okruhu osôb, môže byť osoba poskytujúca takéto pripojenie zbavená právnej zodpovednosti na základe skutočnosti, že bude považovaná za mere conduit v súlade so smernicou o elektronickom obchode (2000/31/ES).

Čítať ďalej...