Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

13.5.2015

SDEÚ v dnešnom rozsudku rozhodol, že nositeľ autorského práva je oprávnený namietať proti ponuke predaja alebo cielenej reklame týkajúcej sa originálu alebo kópie jeho diela. To platí, aj keby nebolo preukázané, že táto reklama viedla k nadobudnutiu chránneného predmetu kupujúcim z Únie, pokiaľ uvedená reklama podnecuje spotrebiteľov z členského štátu, v ktorom je uvedené dielo chránené autorským právom, k jeho nadobudnutiu.

Čítať ďalej...

6.5.2015

Včera Súdny dvor EÚ zamietol dve žaloby podané Španielskom proti nariadeniam, ktorými sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany. Ako sa uvádza v príslušnej tlačovej správe, súčasný systém európskej patentovej ochrany sa riadi Dohovorom o udeľovaní európskych patentov (EPD), ktorý je medzinárodnou zmluvou, ktorá nespadá do práva Únie. Prostredníctvom "balíka jednotného patentu" normotvorca Únie zamýšľal priznať európskemu patentu jednotnú ochranu a vytvoriť v tejto oblasti jednotný súd.

Čítať ďalej...

5.5.2015

Náhrady odmien (fair compensation), ktoré sa platia z čistých nosičov a prístrojov určených na rozmnožovanie za právo každej fyzickej osoby vyhotoviť si rozmnoženinu pre súkromné účely, sú opätovne predmetom predbežnej otázky predloženej Súdnemu dvoru EÚ. Tentokrát ide o konanie vo veci C-110/15 Nokia Italia, začaté talianskym súdom, ktoré sa týka súladu talianskej autorskoprávnej legislatívy so smernicou 2001/29/ES.

Čítať ďalej...

4.5.2015

Návrh autorského zákona je zaradený na program 51. schôdze Národnej rady SR so začiatkom 5. mája 2015. Návrh zákona uvedie Minister kultúry SR a spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru NRSR pre kultúru a médiá.

Čítať ďalej...

28.4.2015

Európska komisia iniciovala verejnú konzultáciu zameranú na rešpektovanie duševného vlastníctva v procese verejného obstarávania. Verejná konzultácia trvá do 7. júla 2015. Iniciatíva bola navrhnutá v Oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu ekonomickému a sociálnemu výboru "Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan", COM(2014)392 z 1.7.2014 (viď najmä bod 9).

Čítať ďalej...

15.4.2015

Vláda dnes na svojom zasadnutí schválila návrh nového autorského zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo kultúry SR. Upozorňujeme, že schválený text je zásadne odlišný od znenia, ktoré bolo v decembri 2014 predložené do medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého bolo predložených okolo 700 pripomienok. Čoskoro prinesieme bližšiu informáciu týkajúcu sa obsahu návrhu zákona.

Čítať ďalej...

8.4.2015

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený zákon, ktorým sa má meniť a dopĺňať zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o eGovernmente). Ide o skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, takže konanie končí už 16.4.2015.

Čítať ďalej...

30.3.2015

Dávame do pozornosti aktuálne zverejnené rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý 30.9.2014 rozhodol o sťažnosti spoločnosti RINGIER AXEL SPRINGER Slovakia vo veci (II. ÚS 647/2014-22) namietaného porušenia

Čítať ďalej...

26.3.2015

Súdny dvor EÚ sa opätovne zaoberal otázkou verejného prenosu a aktuálne rozhodol vo veci C-279/13 C More Entertainment. Spoločnosť C More Entertainment je plateným televíznym kanálom, ktorý okrem iného na svojej internetovej stránke za poplatok vysiela zápasy ľadového hokeja v priamom prenose. Pán Sandberg ako žalovaný vytvoril na svojej internetovej stránke hypertextové odkazy umožňujúce obísť systém poplatkov, ktorý stanovila spoločnosť C More Entertainment.

Čítať ďalej...

5.3.2015

Prinášame Vám závery Súdneho dvora EÚ z rozhodnutia vo veci C-463/12 Copydan Båndkopi, ktoré sa týkajú problematiky platenia náhrad odmien vo vzťahu k rozmnoženinám vyhotovovaným pomocou pamäťových kariet mobilných telefónov. V slovenskej právnej úprave ide najmä o režim upravený v § 24 ods. 1 v spojení s § 24 ods. 6 autorského zákona, ktorý je na európskej úrovni upravený v smernici 2001/29/ES ako právo na primeranú kompenzáciu (fair compensation).

Čítať ďalej...