Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

11.8.2015

Na Súdny dvor EÚ bola podaná prejudiciálna otázka vo veci C-301/15 Soulier and Doke týkajúca sa problematiky dovoleného autorskoprávneho používania obchodne nedostupných diel a súladu s aktuálnou smernicou 2001/29/ES. Obsahom otázky je, či smernica 2001/29/ES priamo nevylučuje legislatívu upravujúcu isté spôsoby použitia obchodne nedostupných diel, akými sú napr. vyhotovenie rozmnoženiny diela alebo jeho následné sprístupnenie verejnosti, s možnosťou nositeľa práv dodatočne vylúčiť tento spôsob zásahu do jeho majetkových práv.

Čítať ďalej...

31.7.2015

Pripomíname, že dnes nadobudli účinnosť nové pravidlá UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), ktoré sú k dispozícii na stránkach ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Nové pravidlá platia pre všetky UDRP konania, v ktorých bola podaná sťažnosť poskytovateľovi dňa 31.7. alebo po tomto dátume.

Čítať ďalej...

28.7.2015

V priebehu leta 2015 sa v rámci EÚ v súvislosti s autorským právom udialo niekoľko zaujímavých vecí. Európsky parlament v snahe modernizovať a unifikovať autorské právo, ktoré je dnes regulované množstvom smerníc, schválil správu o reforme autorského práva vypracovanú zástupkyňou pirátskej strany Juliou Reda. Navrhované úpravy a zmeny obsahujú riešenie problematiky ako je geoblokovanie prístupu k službám, koncepcia výnimiek a obmedzení, vrátane riešenia problematiky knižníc a e-lendingu. Viac informácií môžete nájsť TU.

Čítať ďalej...

24.7.2015

Nový autorský zákon bol dnes schválený prezidentom SR. Zákon nadobudne účinnosť 1.1.2016 a prináša značné množstvo noviniek. Ako jednu z najväčších zmien možno uviesť, že autori, ktorí si budú chcieť svoje práva na internete (tzv. sprístupňovanie verejnosti) spravovať individuálne, budú musieť vylúčiť správu tohto práva voči organizácii kolektívnej správy. V opačnom prípade bude môcť organizácia kolektívnej správy udeliť licenciu na použitie na internete aj na tento obsah. 

Čítať ďalej...

11.6.2015

Vláda SR včera na svojom rokovaní schválila koncepciu pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike. Prijatie predmetného materiálu veľmi vítame a považujeme ho za správny krok na podporu inovatívnej ekonomiky prostredníctvom technologických startupov.

Čítať ďalej...

4.6.2015

Vyčerpaním práv k počítačovmu programu sa naposledy Súdny dvor EÚ venoval vo veci Oracle vs. UsedSoft v súvislosti s vyčerpaním práv v digitálnom prostredí. Nová predbežná otázka sa týka vyčerpania práv ku kópii počítačového programu, ktorý bol nadobudnutý spoločne s diskom, avšak disk sa poškodil a prvý nadobúdateľ vymazal svoju kópiu. Vo veci C-166/15 Ranks a Vasilevičs sa súd bude zaoberať aj tým, či je možné v zmysle smernice 2009/24/ES predávať počítačový program na disku, ktorý nie je pôvodným diskom.

Čítať ďalej...

3.6.2015

Výklad pojmu "verejný prenos" sa opäť ocitol v rukách Súdneho dvora EÚ. Tentokrát ide o predbežnú otázku položenú nemeckým súdom týkajúcu sa rehabilitačného zariadenia, ktoré má značné množstvo TV obrazoviek, v ktorých sa púšťajú rozličné TV programy v rekreačných a tréningových miestnostiach. Odporcom je najväčšia nemecká organizácia kolektívnej správy GEMA, ktorá za verejný prenos vyberá odmeny.

Čítať ďalej...

1.6.2015

Dávame do pozornosti novú predbežnú otázku položenú Súdnemu dvoru EÚ týkajúcu sa vypožičania románov, zbierok, poviedok, životpisov, cestopisov a iných autorských diel formou ich sprístupnenia prostredníctvom zariadení prístupných verejnosti, nie však za účelom dosiahnutia obchodného prospechu.

Čítať ďalej...

30.5.2015

Technika vyjadrenia súhlasu „kliknutím“ (tzv. contract-wrapping) so všeobecnými podmienkami zmluvy uzatvorenej elektronickou cestou, sa považuje za komunikáciu elektronickou cestou, ktorá poskytuje trvalý záznam o tejto dohode, ak táto technika umožňuje tlač a uloženie týchto podmienok pred uzavretím zmluvy. Taký je záver Súdneho dvora EÚ vo veci C-322/14 El Majdoub týkajúci sa sporu ohľadne predaja automobilu na internete.

Čítať ďalej...

25.5.2015

Súdnemu dvoru EÚ bola aktuálne predložená nová predbežná otázka týkajúca sa ochranných známok a účinkov zmluvy o nakladaní s ochrannou známkou, ako je napr. licenčná zmluva, zmluva o prevode alebo záložná zmluva.

Čítať ďalej...