Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

6.6.2013

Slovenský projekt ANTIPLUG je unikátny celoštátny systém proti falzifikovaniu diplomových a rigoróznych prác, a to aj v rámci celej Európy. Za tento projekt získala Slovenská republika v osobe hlavného autora projektu, pána Júliusa Kravjara z Centra vedecko-technických informácií SR, v spolupráci a s podporou Stáleho zastupiteľstva SR pri EÚ významné európske ocenenie v oblasti najlepších spoločenských inovácií.

Čítať ďalej...

30.5.2013

Írske predsedníctvo Rady EÚ zverejnilo druhý kompromisný návrh smernice o kolektívnej správe práv. Cieľom pripravovanej smernice je zefektívniť výkon kolektívnej správy práv v Európe, zlepšiť transparentnosť výberu a prerozdeľovania financií a tiež zabezpečiť poskytovanie multiteritoriálnych licencií na používanie hudobných diel online.

Čítať ďalej...

29.5.2013

Dnes sa v Bratislave v priestoroch Centra vedecko-technických informácií uskutoční odborný seminár na tému Otvorené digitálne technológie vo vzdelávaní. Seminár organizuje Ústav informácií a prognóz školstva a problematiku zo svojich perspektív predstavia Google Slovensko, Wikimedia Slovenská republika a INGENIUM Slovakia. Témami semináru sú autorské právo a otvorené zdroje vzdelávania, Google aplikácie vo vzdelávaní, Wikipedia vo vzdelávaní, Wikipedia pre správcov počítačových učební a otvorené aplikácie na vytváranie testov.

Čítať ďalej...

14.5.2013

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh novely autorského zákona (z. č. 618/2003 Z. z.) v 1. čítaní. Týmto zákonom by sa mala predĺžiť doba ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, čím dôjde k transpozícii európskej smernice. Zásadné zmeny sa týkajú najmä zmluvného práva.

Čítať ďalej...

26.4.2013

Dnes sa oslavuje Svetový deň duševného vlastníctva. Pri tejto príležitosti sa na Slovensku každoročne koná konferencia organizovaná Úradom priemyselného vlastníctva. Tento rok je celosvetovou témou tohto dňa podpora tvorivosti u ďalších generácií.

 

24.4.2013

Partneri v 11 krajinách spojili sily, aby spustili prvú paneurópsku iniciatívu MOOCs (Massive Open Online Courses), a to s podporou Európskeho komisára. MOOCs sú online univerzitné kurzy, ktoré umožňujú ľuďom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Na začiatok bude dostupných okolo 40 kurzov pokrývajúcich široký záber predmetov, a to zdarma v 12 rozličných jazykoch.

Čítať ďalej...

23.4.2013

Dnes je Svetový deň kníh a autorského práva. Tento deň sa oslavuje od roku 1995, kedy organizácia UNESCO prijala rezolúciu, na základe ktorej sa 23. apríl stal Svetovým dňom kníh a autorských práv. Myšlienkou tohto dňa je prejavenie vďaky autorom kníh, ale aj vydavateľom, knihovníkom a kníhkupcom. V tejto súvislosti možno pripomenúť, že práve predajcovia kníh majú významný podiel na rozvoji autorského práva, a to najmä v súvislosti s ich aktivitami označovanými ako battle of booksellers v 18.st.

 

12.4.2013

Dnes rozhodol Súdny dvor EÚ o žalobe vo veci T-413/08, SOZA proti Európskej komisii v prospech slovenskej organizácie kolektívnej správy.

V danom prípade ide o spor, kde je žalobcom SOZA ako organizácia kolektívnej správy práv k hudobným dielam. Treba pripomenúť, že sporsúvisí so starším rozhodnutím Európskej komisie z júla 2008 vo veci CISAC (t. j. Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov). Podľa názoru Komisie, paralelné územné rozdelenie obsiahnuté v dohodách o vzájomnom zastupovaní uzavretých medzi organizáciou SOZA a ostatnými členmi CISACu je výsledkom zosúladených postupov. To znamená, že členovia CISACu (vrátane SOZA) porušili súťažné pravidlá, keď koordinovali medzi sebou územné rozdelenie mandátov na recipročné zastupovanie takým spôsobom, ktorý obmedzuje pôsobnosť každej z organizácií kolektívnej správy práv  na príslušné štátne územie.

Čítať ďalej...

10.4.2013

Dnes sa v Bratislave koná vedecký seminár o autorskom práve. Jeho hlavnou témou je Nová koncepcia autorského práva. Seminár organizuje Ústav práva duševného vlastníctva PFTU v spolupráci s ÚŠP SAV. Program konferencie si môžte pozrieť TU.

 

3.4.2013

Vláda SR dnes schválila návrh novely autorského zákona. Okrem transpozície smernice o predĺžení práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov (z 50 na 70 rokov) sa navrhuje zmena v udeľovaní súhlasu na použitie autorských diel. Zavádza sa tiež nepísomná forma licenčnej zmluvy a udeľovanie súhlasu formou verejných licencií (napr. Creative Commons, GNU GPL a pod.).