Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

20.8.2013

Okrem návrhu legislatívneho zámeru nového autorského zákona, o ktorom sme referovali naposledy, je v legislatívnom konaní aj ďalší predpis z oblasti duševného vlastníctva, a to návrh zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva. Komplexnú úpravu právnych vzťahov týkajúcich sa ochrany práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru zabezpečovanú colnými orgánmi aktuálne predstavujú nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 a zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

19.8.2013

Dávame do pozornosti druhé tohtoročné číslo bulletinu Transfer technológií (TTb), ktorý vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR. Obsahom tohto čísla je okrem iného aj problematika duševného vlastníctva a transferu technológií, ktorej sa venovala pozornosť na odbornom seminári organizovanom začiatkom tohto roka. Najbližšie sa na tieto témy uskutoční podobné podujatie 30. októbra 2013.

Čítať ďalej...

15.8.2013

Predstavujeme Vám legislatívny zámer nového autorského zákona. Legislatívny zámer je postavený na základnej myšlienke modernizácie, flexibility a právnej istoty v autorskom práve a predstavuje smerovanie, kam by sa malo slovenské autorské právo v najbližších rokoch uberať, aby zodpovedalo potrebám digitálneho prostredia. Hlavné zmeny by sa mali týkať nakladania s autorskými právami (prevoditeľnosť majetkových práv) a oblasti výnimiek a obmedzení. V tomto smere je nevyhnutné poskytnúť používateľom, ale aj samotným autorom, viac flexibility za súčasného zabezpečenia dostatočnej miery právnej istoty. Parciálne zmeny sa však dotknú aj ďalších oblastí, napr. právneho režimu zamestnaneckého diela, audiovizuálneho diela, spoločného diela či diela vytvoreného na objednávku. V záujme právnej istoty sa zavedú nové spôsoby odstúpenia od licenčnej zmluvy. Zmenám do budúcnosti sa nevyhne ani kolektívna správa práv, v ktorej by sa mala zabezpečiť vyššia miera transparentnosti a efektívnosti.

Čítať ďalej...

6.8.2013

Európska komisia uskutočnila v období od 30. novembra 2012 až do konca marca 2013 verejnú konzultáciu s cieľom posúdiť efektívnosť konaní a dostupnosť opatrení v rámci vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva s dôrazom na následky dopadov porušovania práv duševného vlastníctva na podnikateľské prostriedie (najmä pre oblasť výskumu a vývoja) a efektivitu alternatívnych spôsobov riešenia sporov. Osobitný dôraz sa kládol aj na podmienky ukladanie predbežných opatrení či náhradu škody. Dôvodom je plánovaná zmena a zlepšenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva s cieľom prijatia novej smernice regulujúcej túto oblasť (IPRED 2). Aktuálne je táto oblasť regulovaná najmä smernicou 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.

Čítať ďalej...

10.7.2013

Prezident SR vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy SR Národnej rade SR zákon, ktorým sa má meniť a dopĺňať autorský zákon (z. č. 618/2003 Z. z.). Navrhol, aby NR SR pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenou, ktorou je nielen nezaradenie novín ako autorského diela (konkrétne súborného diela), ale dokonca ich výslovné vylúčenie ako predmetu autorskoprávnej ochrany.

Čítať ďalej...

1.7.2013

S účinnosťou od 1. júla 2013 sa ochrana osobných údajov fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života spravuje novým zákonom  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon”). Návrh nového zákona si okrem potreby dôslednej transpozície európskej legislatívy vyžiadalo aj sprehľadnenie a precizovanie jednotlivých procesov, ktoré v aplikačnej praxi spôsobovali potrebu ich častého objasňovania. Okrem novej úpravy práv a povinností zainteresovaných subjektov zákon definuje aj niektoré nové právne inštitúty a zavádza zmeny vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Vzhľadom na pomerne zásadné zmeny, ktoré nový zákon prináša, Vám predstavujeme prehľad najvýznamnejších noviniek, ktoré si  budú musieť osvojiť všetci tí, ktorí spracúvajú osobné údaje.

Čítať ďalej...

28.6.2013

Po niekoľkoročnom úsilí a množstve rokovaní na pôde Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) jej členské štáty dospeli k dohode o obsahu medzinárodnej zmluvy o zjednodušení prístupu osôb so zrakovým postihnutím a osôb s poruchami čítania k tlačeným dielam. Zmluvu, ktorá sa označuje ako Marrakesh Treaty, prijali dňa 28.6.2013 a jej text si môžte stiahnuť TU.

 

21.6.2013

Národná rada SR dnes v druhom čítaní schválila návrh novely autorského zákona, a to počtom poslancov 93 zo 100 prítomných. Tento zákon predstavuje veľký posun z hľadiska adaptovania sa autorského práva podmienkam digitálneho prostredia. Bližšie informácie k obsahu novely nájdete na našich stránkach.

 

12.6.2013

Dnes sa v Bratislave koná už v poradí tretí odborný seminár na tému Duševné vlastníctvo a transfer technológií, ktorý organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Vstup na seminár je voľný a pozvaní sú ako akademici a zástupcovia Centier transferu technológií vysokých škôl a vedeckovýskumných inštitúcií, tak aj zástupcovia obchodných spoločností a podnikatelia, ktorí vidia veľký kreatívny potenciál Slovenska. 

Čítať ďalej...

11.6.2013

Dnes bol v ústavnoprávnom výbore NR SR a v gestorskom výbore, ktorým je výbor NR SR pre kultúru a médiá, prerokovaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa autorský zákon. Návrh v znení pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov bol schválený a odporúčaný na prerokovanie v 2. čítaní. Návrh novely autorského zákona tak bude prerokovaný na najbližšej riadnej schôdzi NRSR, ktorá sa začína 18.6.2013.