Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

30.5.2017

Dávame do pozornosti návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je aktuálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Pripomienky je možné predkladať do 15.6.2017.

Návrh zákona na stiahnutie

 

9.5.2017

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (EISI) zverejnilo Rokovací poriadok, ktorý obsahuje popis procesného postupu pre riešenie sporov podľa Pravidiel ADR, ako aj sadzobník príslušných poplatkov. Centrum ADR je podľa Pravidiel ADR oprávnené od 31.5.2017 riešiť spory vzniknuté vo veci registrácie alebo užívania domény medzi držiteľom a treťou osobou. 

Rokovací poriadok na stiahnutie

 

14.9.2016

Európska komisia dnes predstavila súbor legislatívnych dokumentov na modernizáciu autorského práva ako súčasť Stratégie jednotného digitálneho trhu ktorá bola zverejnená v máji 2015. V rámci uvedeného balíka Komisia predstavila návrhy dvoch nových smerníc a dvoch nariadení, konkrétne nariadenie týkajúce sa online prenosov vysielajúcich organizácií a retransmisií televíznych a rádiových programov, nariadenie o cezhraničnej výmene medzi Úniu a tretími krajinami prístupného formátu rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany pre účely osôb so zrakovým postihnutím, smernicu o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu a smernicu, ktorou sa mení smernica 2001/29/ES pokiaľ ide o povolené použitia v prospech osôb so zrakovými postihnutiami.

Tlačové vyhlásenie

 

8.6.2016

Dnes bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva). Členské štáty majú povinnosť transponovať túto smernicu do svojich právnych poriadkov v termíne do 9. júna 2018.

Smernica je založená na minimálnej harmonizácii, a preto môžu členské štáty stanoviť v tejto oblasti aj širšiu ochranu. Okrem hmotnoprávnej úpravy reguluje aj procesnoprávnu úpravu ochrany obchodného tajomstva s cieľom zabezpečiť dostupnosť prostriedkov nápravy v prípadoch neoprávneného zásahu. Smernica stanovuje maximálnu premlčaciu dobu pre uplatnenie nárokov z ochrany obchodného tajomstva v dĺžke 6 rokov.

Smernica na stiahnutie.

 

 

22.1.2016

Predmetom novej predbežnej otázky položenej Súdnemu dvoru EÚ vo veci C-654/15 Länsförsäkringar je výklad článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva v prípade použitia označenia podobného registrovanej CTM bez súhlasu nositeľa práv a v obchodnom styku. Otázky smerujú k tomu, aký má vplyv na výhradné práva majiteľa CTM skutočnosť, že v rámci 5-ročnej doby po registrácii majiteľ skutočne nepoužíval CTM pre tovary a služby, pre ktoré bola známka zaregistrovaná.

C-654/15

 

19.1.2016

Dnes začalo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti online služieb poskytujúcich obsah na vnútornom trhu. Ide o návrh nariadenia o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti online služieb (tzv. portability).

Materiál na stiahnutie

 

13.1.2016

Nová predbežná otázka predložená Súdnemu dvoru EÚ vo veci C-641/15 Verwertungsgesellschaft Rundfunk sa týka ustanovenia čl. 8 ods. 3 smernice 2006/115/ES o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva, ktoré upravuje, že "členské štáty ustanovia pre vysielacie organizácie výhradné právo povoliť alebo zakázať bezdrôtový prenos ich vysielania, ako aj verejné šírenie ich vysielaní, ak sa takéto šírenie uskutoční na miestach prístupných verejnosti proti zaplateniu vstupného".

Predbežná otázka smeruje k tomu, či je požiadavka "zaplatenia vstupného" splnená aj vtedy, keď prevádzkovateľ hotela poskytuje prístup k signálu rozličných televíznych a rádiových kanálov (t. j. v prípade TV na hotelovej izbe) a za použitie izby prevádzkovateľ hotela vyberá poplatok za izbu a noc, ktorý zahŕňa aj použitie TV zostavy a televíznych a rádiových kanálov, ku ktorým je prístup poskytnutý.

C-641/15

 

27.9.2015

Dávame do pozornosti niektoré nové predbežné otázky predložené Súdnemu dvoru EÚ. Otázky sa týkajú najmä známkového práva, ale aj vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.

C-419/15 vo veci Thomas Philipps týkajúcej sa interpretácie nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajne Spoločenstva týkajúcej sa vymožiteľnosti práv nadobúdateľom (výhradnej) licencie v prípade, keď nebol zapísaný do registra dizajnov Spoločenstva.

C-252/15P vo veci Naazneen Investments Ltd v. OHIM týkajúcej sa registrácie ochrannej známky "SMART Water"  v kontexte skutočného používania

C-427/15 vo veci New Wave CZ týkajúcej sa výkladu čl. 8 ods. 1 smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, konkrétne, či po ukončení konaní, v ktorých bolo deklarované, že došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva, môže žiadateľ v samostatnom konaní žiadať o informácie o pôvode a disitribučných sieťach tovarov a služieb, v rámci ktorých došlo k porušeniu týchto práv (napríklad pre účely kvantifikovania škody a následnej náhrady škody).

C-346/15P vo veci Steinbeck GmbH v. OHIM týkajúcej sa ochrannej známky "BE HAPPY" v kontexte nedostatku rozlišovacej spôsobilosti na základe toho, že by mohol byť vnímaný ako reklamný slogan. Podľa názoru odvolateľky, toto je v priamom rozpore s judikatúrou Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej práve toto samotné nepostačuje, aby sa zamietla existencia rozlišovacej spôsobilosti.Všeobecný súd okrem toho nedoložil žiadnu konkrétnu súvislosť medzi ochrannou známkou „BE HAPPY“ a tovarmi, ktoré sú v tejto súvislosti zapísané, ktorá by nevyžadovala minimum výkladu príslušnou skupinou verejnosti. Došlo skôr k vytvoreniu svojvoľného prepojenia medzi tovarmi a označením, ktoré aj keby bolo pravdivé, by vyžadovalo úsilie o výklad príslušnou skupinou verejnosti.Všeobecný súd sa tým dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri použití kritérií pre hodnotenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „BE HAPPY“.

C-295/15P vo veci Matratzen Concord v. OHIM týkajúcej sa ochrannej známky Spoločenstva "Arktis" z dôvodu absencie skutočného použitia. Odvolateľka namieta, že Všeobecný súd nesprávne zohľadnil predaje firmy Breiding v prospech napadnutej ochrannej známky. Počty predané firmou Breiding počas sporného obdobia od roku 2006 do roku 2009 sa nemali zohľadniť.Pri preskúmaní riadneho používania Všeobecný súd nesprávne zohľadnil tovary označené ako „Arktis Line“ a nie „Arktis“, a zastával názor, že prípona „Line“ je výlučné opisná.Okrem toho sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho posúdenia, keď vychádzal z riadneho používania napadnutej ochrannej známky, hoci objem predaja tovarov majiteľa ochrannej známky bol výnimočne nízky. Napokon Všeobecný súd neprihliadol na skutočnosť, že riadne používanie sa týka „lôžkovín“ a „prikrývok“. Majiteľka ochrannej známky však predložila doklady používania ochrannej známky iba pre „prikrývky“, nie však pre iné lôžkoviny ako napr. vankúše a matrace. Z ochrannej známky by tak bolo potrebné vymazať minimálne „lôžkoviny“. 

C-251/15P vo veci Emsibeth v. OHIM týkajúcej sa obrazovej ochrannej známky "Nael" a porušenia, resp. nesprávnej aplikácie čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009. Odvolateľka tvrdí najmä nesúlad s kritériami na posúdenie niektorých pojmov použitých Všeobecným súdom. Napadnutý rozsudok sa zdá byť nekoherentný v tom zmysle, že hoci považoval priemerného spotrebiteľa – definovaného ako príslušná verejnosť – za „riadne informovaného, ako aj primerane pozorného a obozretného“, pokiaľ však ide o konkrétne posúdenie jeho skutočnej schopnosti rozlíšiť dve zjavne odlišné ochranné známky, považuje tohto spotrebiteľa za absolútne povrchný subjekt, ktorý nie je schopný vykonať samostatné posúdenia s nízkym stupňom náročnosti.

 

25.9.2015

V známom spore iniciovanom rakúskym študentom Maximillianom Schremsom týkajúcom sa ochrany osobných údajov spracovávaných spoločnosťou Facebook, ktorý bol predložený írskemu vyššiemu súdu, bolo zverejnené stanovisko generálneho advokáta Bota. Schrems v spore poukazoval najmä na skutočnosť, že sú jeho údaje poskytnuté Facebooku prenášané z írskej dcérskej spoločnosti Facebooku na servery umiestnené na území USA. Írsky úrad jeho sťažnosť zamietol najmä s odôvodnením, že Komisia vo svojom rozhodnutí rozhodla, že v rámci režimu tzv. bezpečného prístavu zaisťujú Spojené štáty zodpovedajúcu úroveň ochrany poskytovaných osobných údajov.

Generálny advokát však vyjadril názor, že existencia rozhodnutia Komisie, v ktorom sa konštatuje, že tretia krajina zaisťuje zodpovedajúcu úroveň ochrany poskytovaných osobných údajov, nemôže poprieť alebo obmedziť právomoci, ktorými disponujú vnútroštátne orgány dozoru podľa smernice o spracovaní osobných údajov. Navyše zastal aj názor, že rozhodnutie Komisie je neplatné.

Stanovisko generálneho advokáta (v anglickom jazyku)

Bližšie informácie (C-362/14)

 

12.9.2015

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k revízii smernice Rady 93/83/EHS o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu (káblová a satelitná smernica). Verejná konzultácia má formu dotazníka a komisia ju zverejnila, aby zistila názory rôznych zainteresovaných subjektov na to, čo je vzhľadom na technologický pokrok nevyhnutné revidovať v oblasti vysielania a retransmisie. Verejná konzultácia je dostupná v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na stránke Európskej komisie.

Termín verejnej konzultácie je do 16. novembra 2015.

Verejná konzultácia