Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

7. august 2018

Súdny dvor EÚ sa vo veci C-161/17 Renckhoff zaoberal prípadom, kedy škola na svojej internetovej stránke zobrazila referát svojej žiačky obsahujúci ako ilustráciu fotografiu vyhotovenú pánom Renckhoffom. Túto fotografiu žiačka skopírovala z inej webovej stránky, na ktorej sa nachádzala so súhlasom autora. Predmetom sporu bolo, či v takomto prípade, kedy sa dielo najprv skopíruje na server a odtiaľ sa nahrá na vlastnú webovú stránku, predstavuje použitie autorského diela, na ktoré sa vyžaduje súhlas.

Súdny dvor EÚ opätovne pracoval s pojmom "nový verejnosť". Uviedol, že umiestnenie diela na internetovej stránke, ktoré bolo pôvodne sprístupnené na inej internetovej stránke so súhlasom nositeľa práv, predstavuje sprístupnenie diela novej verejnosti.

Pojem verejný prenos sa má teda vykladať v tom zmysle, že zahŕňa umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola pôvodne zverejnená na inej internetovej stránke bez obmedzení zabraňujúcich jej stiahnutiu a so súhlasom nositeľa autorského práva.

Rozsudok na stiahnutie TU

 

12. jún 2018

Súdny dvor EÚ vo veci červených podrážok topánok na vysokých podpätkoch Louboutin rozhodol, že článok 3 ods. 1 písm. e) bod iii) známkovej smernice 2008/95/ES sa má vykladať v tom zmysle, že označenie pozostávajúce z farby použitej na podrážke topánky na vysokom podpätku, akým je označenie v spore vo veci samej, nie je  tvorené výlučne „tvarom“. Inými slovami to znamená, že nejde o absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti. Podľa Súdneho dvora, hoci tvar výrobku alebo jednej časti výrobku isto zohráva úlohu pri vymedzení farby v priestore, nemožno zastávať názor, že označenie je tvorené týmto tvarom, pokiaľ to nie je tento tvar, ktorý zápis ochrannej známky má za cieľ chrániť, ale iba použitie farby na špecifickom mieste uvedeného výrobku.

Rozsudok

 

30. máj 2018

Súdny dvor EÚ v spojených veciach C-85/16 P a C-86/16 P rozhodol v prospech majiteľa ochrannej známky s dobrým menom KENZO na úkor prihlasovateľa - pána Kenzo Tsujimoto, ktorý si prihlasoval ochrannú známku KENZO ESTATE. Súd vychádzal z argumentácie ako vo veci C-408/01 Adidas-Salomon a Adidas Benelux, v zmysle ktorej má byť existencia súvislosti medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou posúdená celkovo z hľadiska všetkých relevantných skutočností prejednávanej veci, medzi ktorými sú uvedené najmä stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky a stupeň podobnosti kolidujúcich ochranných známok, ktorý predpokladá najmä existenciu prvkov vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti. Skutočnosť, že slovo Kenzo je krstným menom odvolateľa, nepostačuje na to, aby v zmysle tohto ustanovenia predstavovala náležitý dôvod na používanie tohto označenia.

Rozsudok 

 

25. máj 2018

Dnes sa COREPER dohodol na spoločnej pozícii na texte návrhu smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. Aktuálna verzia navrhovaného textu smernice je v mnohých aspektoch značne odlišná od pôvodného návrhu. Hlavnými témami sú - ochrana vydavateľov tlače, výnimka pre text a data mining a tzv. regulácia value gap. 

Text návrhu smernice TU

Bližšie informácie TU

 

1. apríl 2018

Dnes nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorý upravuje oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti a zavádza základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Zároveň do slovenského právneho poriadku transponuje smernicu 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. Pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti vykonáva predovšetkým Národný bezpečnostný úrad a jednotlivé ministerstvá, pričom Úrad má postavenie národnej jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (CSIRT) s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku.

Zákon na stiahnutie

 

20. december 2017

Koncom roka Súdny dvor EÚ rozhodol, že používanie chráneného označenia pôvodu ako súčasť názvu, pod ktorým sa predáva taká potravina, akou je „Champagner Sorbet“, ktorá síce nezodpovedá špecifikáciám týkajúcim sa tohto chráneného označenia pôvodu, ale obsahuje zložku, ktorá zodpovedá uvedeným špecifikáciám, predstavuje zneužívanie dobrej povesti chráneného označenia pôvodu, ak základnou vlastnosťou tejto potraviny nie je príchuť, ktorá bola dosiahnutá hlavne prítomnosťou tejto zložky v jej zložení.

Text rozhodnutia

 

12.10.2017

Dnes nadobudla platnosť tzv. veľká novela priemyselných práv, t. j. zákon č. 242/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem patentového práva budú uvedenou novelou dotknuté aj viaceré ďalšie oblasti práva priemyselného vlastníctva, konkrétne právo úžitkových vzorov, dizajnové právo a známkové právo. Podstatnejšie zmeny sa týkajú aj zákona o správnych poplatkoch.

Zákon č. 242/2017 Z. z. na stiahnutie

 

 

30.9.2017

Dávame do pozornosti návrh nariadenia o voľnom pohybe (neosobných) údajov. Návrh sa osobitne týka cezhraničného spracovania rôznych typov údajov, a to aj vo vzťahu ku cloudovým službám.

Bližšie TU

 

27.9.2017

V návrhu zákona, ktorý má meniť a dopĺňať zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, sa majú osobitne upraviť informácie chránené právom duševného vlastníctva. Má sa tak nadviazať na súčasnú úpravu, podľa ktorej povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva. Podľa navrhovanej úpravy však toto obmedzenie prístupu k informáciám nemá platiť, ak pôjde o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom VÚC alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona, alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Obdobne to má platiť aj v prípade, ak pôjde o informácie, ktoré sa získali za finančné prostriedky, s ktorými hospodária povinné osoby, alebo sa týkajú používania týchto finančných prostriedkov alebo sa týkajú nakladania s majetkom povinných osôb. 

Materiály na stiahnutie TU

 

31.5.2017

Smernica o právnej ochrane databáz 96/9/ES upravuje problematiku databáz chránených autorským právom aj databáz chránených osobitným právom (sui generis). Európska komisia k nej aktuálne spustila verejnú konzultáciu, ktorá trvá do 30. augusta 2017.

Smernica na stiahnutie

Formulár