Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

4.12.2013

Dňa 28. novembra 2013 Európska komisia (DG MARKT) zverejnila návrh nových pravidiel pre ochranu utajovaných know-how a obchodných informácií (obchodné tajomstvo) proti ich nezákonnému získavaniu, používaniu a zverejňovaniu. Návrh smernice zavádza spoločnú definíciu obchodného tajomstva, ako aj prostriedky, prostredníctvom ktorých sa obete zneužitia obchodného tajomstva môžu domôcť nápravy. To uľahčí vnútroštátnym súdom zaoberať sa zneužitím dôverných obchodných informácií, odstrániť výrobky, ktoré porušujú dôverné obchodné informácie, z trhu a dotknutí nositelia práv sa budú môcť domôcť náhrady škody za porušenie ich práv. Návrh Komisie na ochranu proti zneužitiu obchodného tajomstva bude predložený Rade ministrov a Európskemu parlamentu na prijatie riadnym legislatívnym postupom.

 

Návrh smernice na stiahnutie

Iniciatíva "Inovatívna Únia", z ktorej vychádza návrh smernice