Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

10.11.2013

Viacerí európski top-tech podnikatelia a predstavitelia start-up komunity sa na sklonku EÚ Summitu, ktorý sa venoval vzniku jednotného digitálneho trhu a digitálnej ekonomiky, stretli s vedúcimi predstaviteľmi EÚ aby predstavili Manifest start-up úspechu obsahujúci 22 odporúčaní pre Európsku komisiu, členské štáty EÚ a európske spoločnosti v piatich nasledujúcich oblastiach: oblasť vzdelávania a nadobúdania zručností, prístupu k talentom, prístupu ku kapitálu, ochrany osobných údajov a tzv. „thought leadership“. Cieľom odporúčaní v jednotlivých oblastiach je prezentovať myšlienky ako zlepšiť prostredie pre inovácie a ďalší rast a napomôcť tak priaznivým ekonomickým podmienkam, ktoré zabezpečia nové pracovné miesta, znalosti a dôveru v lepšiu budúcnosť.

 

Zručnosti a vzdelávanie

V oblasti vzdelávania a nadobúdania zručností je dôležité upriamiť pozornosť nielen na žiakov a študentov, ale i samotných učiteľov, z dôvodu potrebného zabezpečenia ich počítačovej gramotnosti. Týmto spôsobom získajú dostatočné skúsenosti, odbornosť a odvahu pre využívanie dostupných technológií, ktorých využitie budú vedieť efektívne sprostredkovávať ďalej. Podľa nedávneho prieskumu prebiehajúceho v 27 krajinách na vzorke 190 000 respondentov bolo zistené, že 20 % žiakov stredných škôl nikdy, alebo skoro nikdy, nepoužilo počítač počas vyučovacích hodín, pričom samotné vzdelávanie učiteľov bolo takisto nedostatočné. Na strane žiakov je upriamená pozornosť na dôležitosť informovania mladých žiakov o podnikaní a zhmotnení nápadu a myšlienky do konkrétnej služby alebo produktu. Netreba zabúdať ani na vysokoškolákov, ktorých je potrebné čo najviac podporovať v myšlienke založenia si vlastnej firmy ešte počas štúdia, ako aj v rozvíjaní ich vedomostí a zručností podľa aktuálnych požiadaviek trhu.

Prístup k talentu

V Manifeste je prezentovaný narastajúci problém nájdenia kompromisu medzi potrebami zamestnávateľa a zručnosťami zamestnanca. Jednou z možností zlepšenia uvedeného problému je zavedenie paneurópskych start-up víz, ktoré by umožnili zamestnať osobu zo štátov mimo EÚ, a takisto zamestnať osobu mimo domáceho trhu z iného členského štátu. Za dôležitú je považovaná možnosť jednoduchšieho rozviazania pracovného pomeru, nakoľko aj tento fakt môže zavážiť pri otvorení novej pobočky v štáte EÚ. Oblasť prístupu k talentom zakončuje výzva na potrebu zastavenia tzv. „brain drain“ a je potrebné robiť všetko pre to, aby sa najväčšie talenty vrátili zo zahraničia napríklad prostredníctvom grantov pre výskum, alebo ich verejným prezentovaním a uznaním.

Lepší prístup ku kapitálu, menšie bariéry úspechu

Hlavným bodom v oblasti zlepšenia prístupu ku kapitálu a zníženia prekážok k úspechu je najmä zlepšenie možností pre investovanie súkromných investorov do start-upov, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj spoločnosti. Ďalšie možnosti naštartovania a vývoja domácej ekonomiky vidia v aktivite zo strany štátu, a to napr. realizáciou časti verejných zákazok prostredníctvom malých a stredných podnikateľov, ktorí nevedia konkurovať veľkým nadnárodným spoločnostiam. Zaujímavou myšlienkou je aj vytvorenie nového druhu obchodnej spoločnosti, tzv. E-Corp prezentujúcu celoeurópsku spoločnosť, s rovnakými podmienkami pre jej vznik a fungovanie, ktorá môže byť založená kýmkoľvek do 24 hodín.

Pravidlá nakladania s údajmi a ich ochrana

Manifest vyzýva na prijate celoeurópskeho nariadenia na ochranu údajov, nakoľko v súčasnej podobe je právny rámec v EÚ nejednotný, a v porovnaní s americkou legislatívou prísnejší, z čoho pre spoločnosti vyvstávajú prekážky pre obchodovanie naprieč celým územím. K ďalším dôvodom možno zaradiť požiadavku na odstránenie povinnosti uchovávania informácií na serveroch umiestnených v krajine, kde boli dáta poskytnuté. Cieľom potrebnej zmeny je aj súvisiace zníženie nákladov z dôvodu vytvárania nových možností uchovávania údajov, napr. formou presunu dát z lokálnych serverov do tzv. cloudov. Aj z dôvodu potrebnej efektivity v časoch ekonomickej krízy je nevyhnutné, aby jednotlivé vlády mysleli „digitálne“, čo môže prispieť k zníženiu celkových nákladov pri poskytovaní lepších služieb občanom.

"Thought leadership"

Je nepochybné, že Európa má nevšedné podnikateľské príbehy, zaujímavé talenty a inovatívne riešenia. Je však potrebné, aby takýto ľudia našli vo svojich domovských krajinách podmienky, ktoré ich presvedčia zostať. Je bežné, že poznáme príbehy celebrít, niektorých športovcov, hercov a hudobníkov. Je však potrebné aby sa nezabúdalo na tých, ktorí majú reálny dopad na životy a prácu ľudí, a to práve obchodníkov. Je žiaduce oboznamovať ľudí s podnikaním, ktoré možno pokladať za jednu z alternatív k ich budúcej kariére, a učiť ich oceniť prínos skutočných podnikateľov v spoločnosti. K naplneniu daného cieľa je vhodné upraviť možnosti prístupu k podnikaniu pre všetkých, ktorí majú odvahu a odhodlanie s niečím začať. Pri všetkých uvedených odporúčaniach je potrebné nájsť vhodný spôsob ako pretaviť myšlienky celého Manifestu do života a vytvoriť spoločnú víziu a ciele na úrovni predstaviteľov jednotlivých vrstiev štátu.