Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

9.10.2013

Dávame do pozornosti nový zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý aktuálne vyšiel v zbierke zákonov pod číslom 305/2013. Bližšie informácie o novej právnej úprave nájdete TU.