Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

15.9.2013

CVTI SR logo3INGENIUM Slovakia Vám dáva do pozornosti novú službu, ktorú ponúka všetkým vysokým školám na Slovensku. Ide o implementáciu vzorových smerníc z oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií, ktoré poskytuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Služba je v plnom rozsahu hradená CVTI SR. V prípade záujmu o implementáciu smerníc alebo ak máte ďalšie otázky, nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Aktuálne je možné implementovať niektorú z nižšie uvedených smerníc. Smernice alebo niektoré ich časti je však možné spracovať aj do jednej alebo niekoľkých smerníc, v závislosti od individuálnych potrieb danej vysokej školy.

 

Vzorové smernice:

  • Smernica o určení podielu k práva duševného vlastníctva
  • Smernica o hradení poplatkov k predmetom duševného vlastníctva
  • Smernica o administrácii portfólia duševného vlastníctva a nakladaní s dokumentáciou
  • Smernica o duševnom vlastníctve
  • Smernica o ochrane predmetov priemyselného vlastníctva
  • Smernica o ochrane neregistrovaných predmetov duševného vlastníctva nepodliehajúcich autorskému zákonu
  • Smernica o ochrane predmetov duševného vlastníctva podľa autorského zákona
  • Smernica o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
  • Smernica o udeľovaní licencií k predmetom duševného vlastníctva
  • Smernica o prevode práv k predmetom duševného vlastníctva

Vzorové smernice si môžte stiahnuť z Národného portálu pre transfer technológií.