Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

5.9.2013

Národná rada SR schválila dňa 4.9.2013 v treťom čítaní návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Cieľom zákona je najmä vytvorenie systému elektronických služieb orgánov verejnej správy a verejnej moci, prepojenie ich registrov a ustanovenie elektronickej alternatívy k listinnému spôsobu výkonu verejnej moci bez zásahov do osobitných právnych predpisov, ktoré ho upravujú. Elektronickú komunikáciu zákon kodifikuje ako kľúčovú formu komunikácie s verejnou mocou s cieľom jej zrýchlenia a sprehľadnenia.

 

Zákon zavádza niektoré nové právne inštitúty, akými sú elektronické schránky, autorizácia a identifikácia osôb či konverzia dokumentov. Zavedením elektronických schránok má za cieľ zmierneniť papierovú agendu a jej prechod na elektronickú formu. Navrhuje sa bezodplatné zriadenie elektronickej schránky, pričom pre každé právne postavenie sa zriaďuje jedna elektronická schránka (napr. fyzická osoba, ktorá je zároveň aj podnikateľom bude majiteľom dvoch elektronických stránok). Elektronickú schránku zo zákona automaticky zriaďuje Úrad vlády SR, a to po obdržaní informácie o zápise subjektu do osobitnej evidencie alebo v prípade fyzických osôb dovŕšení 18 roku života. Orgánom verejnej moci sa vo vzťahu k týmto okamihom zavádza informačná povinnosť voči Úradu vlády SR.

Ak nejde o výlučne listinné konanie alebo konanie definované zákonom, kde je z povahy veci elektronická komunikácia vylúčená, orgán verejnej moci je povinný ju vykonávať elektronicky. Subjekty, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci majú možnosť zvoliť si či budú komunikovať elektronicky alebo nie.

Upravuje sa aj autorizácia a identifikácia osôb prostredníctvom elektronického podpisu a to v súlade s pripravovaným Nariadením Európskeho parlamentu o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Uvedená úprava má aj v kontexte zmien zákona č. 215/2002 o elektronickom podpise zabezpečiť plný súlad zaručeného elektronického podpisu v uvedeným nariadením.

Zavádza sa právna úprava informačných systémov pre podporu výkonu verejnej moci elektronicky a prístupové miesta v správe Úradu vlády SR umožňujúce vykonávať elektronickú (internetovú) komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci.

Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. októbra, avšak s trojročným prechodným implementačným obdobím. Implementačné obdobie umožňuje orgánom verejnej moci vyhnúť sa všeobecnej povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, pokiaľ im to neumožňujú technické dôvody.

Parlamentná tlač 545 - materiál na stiahnutie