Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

27.3.2013

Európska komisia plánuje modernizovať systém ochranných známok v Európe, v rámci ktorého by sa malo zmeniť nariadenie o ochrannej známke spoločenstva aj smernica o aproximácii právnych predpisov členských šátov v oblasti ochranných známok. Cieľom tohto balíka úprav by mala byť zmena systému ochranných známok v Európe, ktorá bude zahŕňať lepší a rýchlejší prístup, nižšie náklady, právna istota a väčšia predvídateľnosť. Zároveň by sa mal harmonizovať registračný systém v Európe a zlepšiť systém boja proti falšovaným výrobkom, ktoré porušujú ochranné známky tretích osôb.

 

Plánované aktivity:

  • zmena smernice z roku 1989 o aproximácii právnych predpisov členských šátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie 2008/95/ES)
  • revízia nariadenia o ochrannej známke spoločenstva z roku 1994 (kodifikované znenie 207/2009/ES)
  • revízia nariadenia Komisie z roku 1995 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (2869/95/ES)