Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

7. august 2018

Súdny dvor EÚ sa vo veci C-161/17 Renckhoff zaoberal prípadom, kedy škola na svojej internetovej stránke zobrazila referát svojej žiačky obsahujúci ako ilustráciu fotografiu vyhotovenú pánom Renckhoffom. Túto fotografiu žiačka skopírovala z inej webovej stránky, na ktorej sa nachádzala so súhlasom autora. Predmetom sporu bolo, či v takomto prípade, kedy sa dielo najprv skopíruje na server a odtiaľ sa nahrá na vlastnú webovú stránku, predstavuje použitie autorského diela, na ktoré sa vyžaduje súhlas.

Súdny dvor EÚ opätovne pracoval s pojmom "nový verejnosť". Uviedol, že umiestnenie diela na internetovej stránke, ktoré bolo pôvodne sprístupnené na inej internetovej stránke so súhlasom nositeľa práv, predstavuje sprístupnenie diela novej verejnosti.

Pojem verejný prenos sa má teda vykladať v tom zmysle, že zahŕňa umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola pôvodne zverejnená na inej internetovej stránke bez obmedzení zabraňujúcich jej stiahnutiu a so súhlasom nositeľa autorského práva.

Rozsudok na stiahnutie TU