Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

30. máj 2018

Súdny dvor EÚ v spojených veciach C-85/16 P a C-86/16 P rozhodol v prospech majiteľa ochrannej známky s dobrým menom KENZO na úkor prihlasovateľa - pána Kenzo Tsujimoto, ktorý si prihlasoval ochrannú známku KENZO ESTATE. Súd vychádzal z argumentácie ako vo veci C-408/01 Adidas-Salomon a Adidas Benelux, v zmysle ktorej má byť existencia súvislosti medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou posúdená celkovo z hľadiska všetkých relevantných skutočností prejednávanej veci, medzi ktorými sú uvedené najmä stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky a stupeň podobnosti kolidujúcich ochranných známok, ktorý predpokladá najmä existenciu prvkov vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti. Skutočnosť, že slovo Kenzo je krstným menom odvolateľa, nepostačuje na to, aby v zmysle tohto ustanovenia predstavovala náležitý dôvod na používanie tohto označenia.

Rozsudok