Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

1. apríl 2018

Dnes nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorý upravuje oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti a zavádza základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Zároveň do slovenského právneho poriadku transponuje smernicu 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. Pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti vykonáva predovšetkým Národný bezpečnostný úrad a jednotlivé ministerstvá, pričom Úrad má postavenie národnej jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (CSIRT) s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku.

Zákon na stiahnutie