Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

12.10.2017

Dnes nadobudla platnosť tzv. veľká novela priemyselných práv, t. j. zákon č. 242/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem patentového práva budú uvedenou novelou dotknuté aj viaceré ďalšie oblasti práva priemyselného vlastníctva, konkrétne právo úžitkových vzorov, dizajnové právo a známkové právo. Podstatnejšie zmeny sa týkajú aj zákona o správnych poplatkoch.

Zákon č. 242/2017 Z. z. na stiahnutie