Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

27.9.2017

V návrhu zákona, ktorý má meniť a dopĺňať zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, sa majú osobitne upraviť informácie chránené právom duševného vlastníctva. Má sa tak nadviazať na súčasnú úpravu, podľa ktorej povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva. Podľa navrhovanej úpravy však toto obmedzenie prístupu k informáciám nemá platiť, ak pôjde o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom VÚC alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona, alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Obdobne to má platiť aj v prípade, ak pôjde o informácie, ktoré sa získali za finančné prostriedky, s ktorými hospodária povinné osoby, alebo sa týkajú používania týchto finančných prostriedkov alebo sa týkajú nakladania s majetkom povinných osôb. 

Materiály na stiahnutie TU